Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au stabilit, în ultima şedinţă de anul trecut, valoarea impozitelor şi a taxelor locale, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2017. Astfel, s-a stabilit acordarea unei bonificaţii de 10% pentru toţi cei care îşi vor achita integral impozitele până la data de 31 martie 2017. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătesc integral până la primul termen de plată. Contribuabilii persoane fizice, care au obligaţia de a achita integral până la data de 31 martie 2017 impozitele şi taxele locale care sunt stabilite în cuantum de până la 50 de lei fiecare, nu vor beneficia de bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia

Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul finalizării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

Anul finalizării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirilor creşte cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, începând cu anul fiscal 2016, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,  titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Taxa procedurii de divorţ pe cale administrativă este de 500 de lei

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală se stabileşte la 52 de lei pe an pentru un vehicul. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se stabileşte în cuantum de 500 de lei. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte în cuantum de 32 de lei. Taxa pentru înregistrarea contractelor de arendare se stabileşte in cuantum de 2 lei pe hectar sau fracţiune de hectar pe an.

Penalităţi de 1% la plata cu întârziere a taxelor şi a impozitelor

Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului local atrage după sine majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege și poate fi modificat prin acte normative.

Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul local al municipiului Călărași.

locuinte