În ultima vreme în judeţul Călăraşi au avut loc câteva acţiuni spectaculoase, care au dus la descoperirea unor cazuri de corupţie în rândul angajaţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), dar şi a unor reţele de crimă organizată. De multe ori, în spatele acestor acţiuni, s-a aflat structura specializată în obţinerea informaţiilor din cadrul MAI, şi anume Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI). Cu ce se ocupă aceasta, care este cadrul legal în care îşi desfăşoară activitate şi cum sunt protejaţi lucrătorii MAI, şi nu numai, vom afla din interviul pe care ni l-a acordat subcomisar Gigi Giurcan, şeful Serviciului Judeţean [ de Informaţii şi Protecţie Internă Călăraşi, din cadrul DGIPI.

 • Aş dori să ne spuneţi, în debu­tul interviului nostru, o scurtă de­finiţie a DGIPI?

Principala misiune a Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă este de a obţine şi oieri struc­turilor de aplicare a legii informaţii pentru a preveni şi combate cu efi­cienţă şi operativitate criminalitatea sub toate formele ei. Avem ca princi­pal obiectiv să asigurăm, alături de ce­lelalte structuri ale Ministerului Ad­ministraţiei şi Internelor, cetăţeni­lor un climat de ordine şi siguranţă publică. Potrivit atribuţiilor confe­rite prin lege, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, struc­tură în Aparatul Central al Ministe­rului Administraţiei şi Internelor, desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi securitate, nece­sare realizării atribuţiilor ce revin ministerului, potrivit legii, respectiv asigurarea ordinii publice, preveni­rea şi combaterea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale privind misiunile, personalul, patrimoniul şi informaţiile clasificate în cadrul ministerului. Activitatea se desfăşoa­ră potrivit legislaţiei în domeniu, ast­fel încât să asigure un schimb opera­tiv de informaţii atât în cadrul intern, cât şi în folosul celorlalte instituţii din România, precum şi în interesul ce­tăţenilor.

 • Instituţia pe care o conduceţi la Călăraşi se ocupă doar cu infor­maţiile din interiorul MAI sau mer­ge şi către alte zone?

Misiunea noastră este de a fur­niza informaţii pentru celelalte in­stituţii ale M.A.I. angrenate în zona securităţii naţionale, de a coopera în lupta împotriva criminalităţii unde trebuie să fim principalul avertizor, principalul senzor al stării de secu­ritate. Trebuie să fim permanent pre­gătiţi în lupta cu criminalitatea şi gru­pările de crimă organizată în aşa fel încât să asigurăm un mediu liniştit şi un climat de siguranţă atât persona­lului propriu, dar şi cetăţenilor aces­tei ţări.

 • În ce se materializează infor­maţiile obţinute de DGIPI?

Activitatea noastră se materia­lizează în primul rând în siguranţa cetăţeanului şi protecţia persona­lului intern. Suntem mulţumiţi de fap­tul că am contribuit cu informaţii im­portante în combaterea cu eficien­ţă a unor grupări de criminalitate or­ganizată a căror activitate ar fi putut pune în pericol grav ordinea publi­că ca şi componentă strategică fun­damentală a securităţii naţionale, aşa cum este stipulată în Doctrina Na­ţională a Informaţiilor pentru Secu­ritate. Rolul nostru este de a contri­bui cu informaţii, oferind suport struc­turilor specializate ale M.A.I. în vede­rea asigurării reuşitei acţiunilor de combatere a activităţii infracţiona­le ale reţelelor de crimă organizată şi macrocriminalitate. Fiecare acţi­une şi activitate desfaşurată are ca principal obiectiv servirea interesu­lui comunităţii, asigurarea unui răs­puns prompt şi eficient, alături de ce­lelalte instituţii cu atribuţii de apli­care a legii.

În lupta cu infractionalitatea, instituția trebuie să fie puternică”

 • Este, în lupta cu infractiona­litatea, structura ce o reprezentaţi una puternică?

În lupta cu infiracţionalitatea, in­stituţia trebuie să fie puternică. Mo­dul în care noi acţionăm pentru iden­tificarea factorilor de risc la adresa ordinii publice este legat de obiec­tivul cel mai important al M.A.I., şi anume siguranţa cetăţeanului. Prio­ritar pentru noi este să cunoaştem şi anticipăm eventualele încălcări ale legii, astfel încât factorii responsabili să fie avertizaţi în scopul prevenirii sau eliminării lor. Direcţia Genera­lă de Informaţii şi Protecţie Internă nu e doar lui loc de muncă, o structură de­partamentală a Ministerului Admi­nistraţiei şi Internelor, este o respon­sabilitate faţă de siguranţa cetăţeanu­lui şi faţă de aplicarea corectă a legii.

 • Cum poate ajunge un cadru MAI să intre în DGIPI?

Instituţia are o cultură organizaţională bine conturată, cu nivele de exigență majore, dispo­nibilitate şi deschidere permanentă pentru perfecţionarea cunoştinţelor. Educaţia, inteligenţa, discreţia, per­sonalitatea echilibrată şi dorinţa de perfecţionare tructur sunt alte ca­racteristici importante pe care le a- vem în vedere la momentul selecţio­nării personalului D.G.I.P.I. Aş su­blinia, în context, curajul de care tre­buie să dea dovadă cei care doresc să fie colegii noştri este, din punctul meu de vedere, o cerinţă tructure, pentru că îndeplinirea misiunilor în­credinţate prin lege este prioritatea fiecărui membru al instituţiei. Va măr­turisesc că, în calitate de ofiţer D.G.I.PI., tructurer al unei tructure judeţe­ne, am conştiinţa îndeplinirii unei sarcini unice şi indispensabile pen­tru siguranţa cetăţenilor.

 • Ascultă DGIPI telefoanele ce­lor din MAI?

Instituţia pune în aplicare ac­tele de autorizare emise de către ma­gistraţi, în condiţiile şi cazurile pre­văzute de lege, în scopiil îndeplini­rii atribuţiilor legale.

 „D. G.I.P.I. nu are abilitarea legală de a efectua acte de cercetare penală”

 • Vor mai urma în lunile urmă­toare arestări de răsunet la Călă­raşi? Şi când vă pun această între­bare mă gândesc la faptul că aţi avut o contribuţie majoră la ares­tarea clanului Ţaganu şi la desco­perirea acelei „fabrici de bani”.

Direcţia Generală de Informa­ţii şi Protecţie Internă este institu­ţie abilitată să pună în aplicare ac­tele de autorizare emise de către ma­gistraţi, în condiţiile şi cazurile pre­văzute de lege. D.G.I.P.I. nu are abi­litarea legală de a efectua acte de cer­cetare penală, nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nu poate dispune de spaţii proprii de arest. în cazul în care sunt constata­te cazuri de încălcare a legii siguran­ţei naţionale, acestea sunt sesizate or­ganelor judiciare competente. Ser­viciul nostru asigură suportul infor­mativ structurilor de aplicare a le­gii pentru combaterea cu operativi­tate şi eficientă a faptelor antisociale care pun în pericol grav ordinea şi si­guranţa publică sau integritatea per­soanelor.

 • La nivelul armelor din MAI se produc anumite schimbări. Au loc astfel de schimbări şi la SIPI, şi da­că da, în ce sens?

Parcurgem un proces de trans­formare şi reformă instituţională, me­nit să asigure o mai bună cooperare cu instituţiile de aplicare a legii şi, în special, creşterea gradului de efici­enţă al activităţii noastre informati­ve în siguranţa naţională. Coopera­rea cu celelalte autorităţi informa­tive componente ale Comunităţii Na­ţionale de Informaţii, structuri cu competenţe similare din alte state de­vine esenţială, sunt deja rezultate bune obţinute în contextul acţiunilor comune derulatee. Toate aceste rezul­tate bune obţinute în ultima perioa­dă, obiectivele pe care ni le-am pro­pus nu pot fi realizate decât prin per­formanţă, specializare continuă, dă­ruire şi profesionalism. Din punctul meu de vedere, structura al cărei an­gajat sunt se află înlr-o nouă etapă pro­fesională, benefică şi necesară.

 • Ştiu că aveţi şi o activitate şti­inţifică. în ce constă aceasta?

Sunt doctorand al Universită­ţii Bucureşti, Facultatea de Sociolo­gie şi Asistenţă Socială, cu teza „ Te­rorismul Cibernetic”. în această ca­litate desfăşor o intensă activitate de cercetare ştiinţifică, pe un palier plu­ridisciplinar, prin abordarea riscuri­lor generate de ameninţările ciber­netice la adresa securităţii, materia­lizată în comunicări ştiinţifice, arti­cole de specialitate sau cărţi scrise in calitate de autor sau coautor.

Scurt CV

 • Subcomisar Gigi Giurcan – năs­cut 14 mai 1-975, Călăraşi;

 • Căsătorit, 1 copil;

 • Absolvent al Academiei de Po­liţie „A/. Cuza”, promoţia 1998 Maşter la Univ. Bucureşti, Facul­tatea de Drept.