85 de candidați au fost așteptați ieri, 22 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2020).

 

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, s-a desfășurat astăzi, 22 iulie, începând cu ora 10:00. În județul Călărași, dintre cei 89 de candidați înscriși la începutul anului școlar la 16 discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 85 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective). Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare. Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, în vederea susținerii probei scrise, candidații au avut acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 08:00 și, cel mai târziu, la ora 08:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. În acest sens, au fost respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum zece candidați. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de patru (patru) ore, timp ce putea fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: învățământ primar în limba română (23), educație fizică și sport (18), învățământ preșcolar în limba română (13).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare au fost asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie 2020, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se vor depune la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.