Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aurˮ Slobozia a transmis noul calendar al examenului de admitere în clasa a IX-a, sesiunea iunie 2020, precum și informațiile prevăzute în Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Nr. 4317 din 25 mai 2020, privind admiterea în învățământul liceal vocațional. Astfel, în perioada 2 – 5 iunie 2020, între orele 08:00 – 16:00 va avea loc înscrierea candidaţilor. În data de 9 iunie 2020, ora 09:00 vor fi susținute probele orale. Pe 10 iunie se va realiza calcularea mediei la cunoștințele religioase, iar în data de

12 iunie 2020 vor fi afişate rezultatele la probele de aptitudini.

Interviul/proba orală, care constă în: verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V – VIII.

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Actele necesare pentru înscriere la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aurˮ Slobozia sunt: anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media la purtare în clasele V-VIII și mediile anuale la religie în clasele V-VIII; cartea de identitate şi certificatul de naştere (copii); fişa medicală în original, cu mențiunea este/nu este în evidența noastră cu epilepsie, hemofilie, boli psihice sau neurologice; declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte; certificatul de botez (ortodox) – copie; recomandarea Consiliului parohial sau a preotului; binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la Centrul Eparhial).