Săptămâna trecută, la inițiativa Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, a avut loc conferința privind „Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, context în care Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a ilustrat domeniul dezvoltării durabile cu exemple de bune practici implementate la nivelul regiunii noastre.

Astfel, Daniela Camelia Traian, directorul adjunct al Direcției Dezvoltare și Comunicare în cadrul ADR Sud Muntenia, subliniind rolul important pe care, de 20 de ani, agențiile pentru dezvoltare regională îl au în ceea ce privește evoluția comunităților locale și regionale, a precizat că „principiul dezvoltării durabile a stat dintotdeauna la baza viziunii strategice asupra regiunii Sud Muntenia, principalele documente elaborate la nivelul Agenției pentru viitoarea perioadă de programare, respectiv Planul de dezvoltare regională și Strategia de specializare inteligentă, având la bază obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României”.

În ceea ce privește exemplele de bună practică, pe lângă implementarea programelor finanțate prin PHARE, respectiv a programelor operaționale regionale pentru care are rolul de organism intermediar, ADR Sud Muntenia s-a arătat în mod constant preocupată de proiecte inovative care să sprijine dezvoltarea echilibrată a regiunii. În acest moment, sunt implementate nouă proiecte cu finanțare europeană prin programele Interreg Europe, Programul Operațional Capital Uman, Programul Transnațional Dunărea și COSME. Trei dintre acestea, care au o contribuție majoră la dezvoltarea durabilă a regiunii, au fost menționate.

Proiectul Danube S3 Cluster – „Cooperare transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării” este finanțat în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1: „Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării”. Obiectivul principal al proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare, prin elaborarea politicilor de cluster inteligente și coordonate în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în managementului inovării și încurajarea cooperării transnaționale a clusterelor în sectorul agroalimentar. În cadrul proiectului se vor realiza planuri de acțiune locală în domeniul alimentației sănătoase și economiei circulare.

Proiectul SinCE-AFC – „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” își propune îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar, prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Proiectul SHREC – „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” este finanțat în cadrul celui de-al IV-lea apel de proiecte al Programului Interreg Europe, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon.

Conferința, având ca scop promovarea la nivelul administrațiilor publice locale a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) și a Obiectivelor Naționale de Dezvoltare Durabilă (ODD), a mai urmărit promovarea acțiunilor și a rezultatelor obținute până în prezent privind implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și fundamentarea Planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030 la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu cele la nivel național și adaptarea contextului local la ODD.

Inițiativa susține fundamentarea și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (SDL), precum și a unui ghid destinat autorităților publice locale pentru elaborarea SDL 2021 – 2027 în acord cu SNDDR 2030. În acest sens, pe lângă reprezentanții administrației centrale, la eveniment au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai mediului de cercetare, ai autorităților publice, precum și ai grupurilor de acțiune locală.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții grupurilor țintă, din cadrul celor două sesiuni tehnice ale evenimentului, au fost abordate aspecte precum: oportunitatea corelării SDL 2021 – 2027 cu SNDDR 2030 (armonizarea obiectivelor din SDL cu ODD din SNDDR 2030) prin instrumente integrate de planificare strategică; elaborarea unui ghid specific cu instrumente de planificare strategică prin sincronizarea planurilor de acțiune locale cu planul de acțiune național urmând recomandările OCDE privind implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă la nivel local; corelarea portofoliilor de proiecte din SDL cu Planurile Naționale de Acțiune al Guvernului și direcțiile de finanțare cuprinse în Programele Operaționale 2021 – 2027, negociate de Ministerul Fondurilor Europene cu Comisia Europeană; susținerea administrației centrale în coerența elaborării SDL pe principii de planificare strategică; bune practici pentru dezvoltare durabilă, realizate la nivel local.