În contextul alegerilor locale care au avut loc în data de 27 septembrie 2020, Agenția Națională de Integritate (ANI) aduce la cunoștința persoanelor care au fost alese să ocupe o funcție eligibilă, o serie de informații utile privind respectarea cadrului legal de integritate.

 

Prevenirea incidentelor de integritate

 

În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate auposibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de internet a ANI.

De asemenea, în situația în care este necesară oferirea asistenței de specialitate în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agenției Naționale de Integritate la adresa de e-mail: ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere.

 

Depunerea declarațiilor de avere și de interese

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, aleșii locali au obligația de a depune declarațiile de avere și de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, la persoana desemnată de secretarii unităților administrativ-teritoriale respective.

Pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese(https://bit.ly/2QBGjyA).

Totodată, pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate recomandă aleșilor locali utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de internet a ANI, la secțiunea „Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Persoanele interesate se pot adresa Agenției Naționale de Integritate, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372/069.869 sau la adresa de e-mail: CompletareDAI@integritate.eu.

ANI atrage atenția asupra dispozițiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 de lei, iar Agenția Națională de Integritate poate declanșa din oficiu procedura de evaluare”.

 

Renunțarea la funcția care atrage starea de incompatibilitate

 

De asemenea, pentru a evita o posibilă situație de incompatibilitate, facem cunoscute dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.

 

Persoane aflate sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă

 

ANI a comunicat către entitățile care validează mandatele aleșilor locali, date și informații referitoare la candidații la alegerile locale care se află sub interdicția de trei ani de a ocupa o funcție eligibilă, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.

Potrivit dispozițiilor legale, validarea mandatelor se face, după caz, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, sau de către tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipulează faptul că „persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de rei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de trei ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”.

În ceea ce privește articolul de lege menționat, subliniem faptul că prin Decizia nr. 418/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că prevederile art. 25 alin. (2), teza a doua, sunt constituţionale în măsura în care sintagma „aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.

 

Secțiunea „Interdicţie trei ani”

 

Totodată, Agenția Națională de Integritate a actualizat secțiunea privind persoanele care au interdicția de a ocupa o funcție aleasă timp de trei ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, punând la dispoziția publicului date și informații cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese: https://bit.ly/2DPeVLd.