foto: dcnews.ro

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate – în perioada stării de urgență sau alertă, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (beneficiari/nebeneficiari de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020), beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu – de 41,5%, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Se aplică numai persoanelor care: au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din OUG nr. 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003.

Paşi pentru decontare pentru angajatori sunt următorii: suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare; depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Menținerea raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri (angajatorul nu poate avea iniţiativa încetării raportului de muncă – imputabilă) este o obligaţie a angajatorilor.

Termenul de decontare este cel mult zece zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Modalitate de plată constă în virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Nu beneficiază de sumele prevăzute următorii angajatori: instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele prevăzute la art. I alin. (1) nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în baza art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.