1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact

PRIMĂRIA COMUNEI CHIRNOGI, cu sediul în comuna Chirnogi, strada Viilor, nr.15, Județul Călărași, tel: 0242524245, fax: 0242524239 ; achizitii@comunachirnogi.ro

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Terenul arabil în suprafață totală de 276,44 ha, proprietate privată a comunei Chirnogi, situat în extravilanul comunei Chirnogi zona centrală, compusă din 145,15 ha situat în Tarlaua 611, Parcela 6589 și 131,29 ha situat în Tarlaua 610, Parcela 6582, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ respectiv HCL nr. 11 din 10.03.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: În urma unei solicitări, la sediul Primăriei comunei Chirnogi, strada Viilor, nr. 15, județul Călărași.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice – Primăria comunei Chirnogi, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Prețul documentație este de 150 lei. Suma se poate achita numerar la casierie sau prin OP în contul RO24 TREZ 2025 006X XX00 0585.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2020

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.05.2020 – ora 12:00

Prețul de pornire al licitației este de  300 euro/ha/an;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Chirnogi, str. Viilor, nr. 15

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.05.2020 – ora 1000 sediul Primăriei comunei Chirnogi, str. Viilor, nr. 15

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: TRIBUNALUL CĂLĂRAȘIStr. Bucureşti nr.106, Călăraşi, judeţul Călăraşi,  trcl.reg@just.ro, tel./fax 0242315736, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.  554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.04.2020.

PRIMARUL COMUNEI CHIRNOGI

ROMAN IRINEL