1.COMUNA CRIVAT, având statut de Unitate Administrativ Teritorială – persoană juridică de drept public, identificată prin CIF 19161962, cu sediul în Comuna CRIVAT, str.Principala nr.119, Judetul CĂLĂRASI, Tel./Fax: 0374091271/0374091285, e-mail: primariacrivat@yahoo.com, persoana de contact –Anghel Nicusor tel:0733002165

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

– teren situat în comuna Crivat, judetul Calarasi, aparţinând domeniului public, cu destinaţia baraj –dig de protectie având 445 mp, număr CF -, număr cadastral –

 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din  data de 21.05.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Crivat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Crivat, adresa Comuna CRIVAT, str.Principala nr.119, Judetul Calarasi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Crivat.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.06.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele se regasesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Crivat, adresa comuna CRIVAT, str.Principala nr.119, Judetul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.07.2020, ora 12.00, Primăria Crivat

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Oltenita, adresa Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, nr. 123, cod postal 915400, tel. 0242/511880; fax: 0242/513838, email: jud-oltenita@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.05.2020

 

PRIMAR,

Robu Ion