Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii REMAT S.A.  domnul Gabreanu Ion, cetatean roman , domiciliat in municipiul Calarasi strada Tudor Vladimirescu, nr.2 bl.B17, sc.1, et.1, ap.3., judetul CalarasI, cu sediul în municipiul Calarasi, strada Varianta Nord nr.1  judetul Calarasi, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr.J51/212/1991 si C.U.I. 1921852 atribuit RO, Tel/ Fax 0242/331/21, 0242/331861, în temeiul art. 117, din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, cf. Art.14 din Statutul Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii în data de 12.04.2021 ora 12, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Contractarea de catre societate a unui credit de pana la 535.000 Euro ( cincisutetreizecisicincimiieuro), aprobat in mod legal si statutar, in unanimitate si garantarea acestui credit , plus dobanzi, comisioane,penalitati, precum si orice alte sume datorate Bancii in baza contractului de credit, prin constituirea a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii, asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:
 2. a) Ipoteca reala mobiliara asupra echipamentelor ce vor fi finantate din credit, proprietatea Imprumutatului.
 3. b) Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare/ soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile imprumutatilor prezente si viitoare deschise la Banca, ce va fi inregistrata in Arhiva Electronica de Garantii  Reale imobiliare.
 4. c) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

 

 1. Aprobarea ca pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia , societate sa nu repartizeze profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii si creditele acordate de asociati si/sau de societati comerciale care au asociati / actionari comuni cu Imprumutatul – creditele intra-grup – vor fi subordonate prezentului Credit, atat ca drept de preferinta la plata, cat si ca drept de executare in limita a 700.000 RON pe trimestru.Mandatarea, pentru semnarea in numele si pe seama Societatii a urmatoarelor persoane:
 2. – Gabreanu Ion – administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General,

  – Ana Elena – Administrator,

  in calitate de reprezentanti ai Societatii, pentru ca impreuna sau separat:

  1. a)  sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti,
  2. b)  sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale,
  3. c)  sa semneze contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte,
  4. d)  sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;

  Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;

  In situatia in care persoana imputernicita, se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea va  imputernici pe domnul Gabreanu Ion si pe doamna Ana Elena sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

  Actionarii pot participa si vota in Adunarea generala extraordinara atat personal cat si prin imputernicit. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentate prin imputernicit a carui imputernicire trebuie semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice. Actionarii persoane fizice pot fi reprezentanti de alte persoane fizice prin procura speciala pentru AGEA, conform modelului aflat la sediul societatii, si care poate fi pus la dispozitie dupa publicarea convocatorului.

   

  Presedinte Consiliu de Administratie,

  Gabreanu Ion