Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii REMAT S.A.  domnul Gabreanu Ion, cetatean roman , domiciliat in municipiul Calarasi strada Tudor Vladimirescu, nr.2 bl.B17, sc.1, et.1, ap.3., judetul CalarasI, cu sediul în municipiul Calarasi, strada Varianta Nord nr.1  judetul Calarasi, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr.J51/212/1991 si C.U.I. 1921852 atribuit RO, Tel/ Fax 0242/331/21, 0242/331861, în temeiul art. 117, din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, cf. Art.14 din Statutul Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii în data de 21.12.2020 ora 12, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea facilitatii de credit acordata in baza contractului de credit nr. GRIM-1009483-2016 din data de 14.06.2016 cu suma de 3.000.000 eur (treimilioaneeur) de la valoarea de 3.000.000 eur (treimilioaneeur) la 6.000.000 eur (sasemilioaneeur), mentinerea garantiilor mobiliare deja constituite in favoarea UniCredit Bank  SA pentru garantarea sumei initiale a facilitatii, respectiv pentru suma de 3.000.000 eur (treimilioaneeur) si constituirea in favoarea Bancii de garantii noi, astfel incat intreaga suma de 6.000.000 eur (sasemilioaneeur) sa fie garantata, dupa cum urmeaza:

a. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de materii prime, materii auxiliare, produse finite, obiecte de inventar si ambalaje, proprietatea lui REMAT S.A.

b. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise REMAT S.A de la Banca.

c. Ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor banesti ale REMAT S.A, precum si a accesoriilor acestora.

d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

e. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale REMAT S.A rezultate din polita de asigurare privind riscul de neincasare a creantelor comerciale.

 

2. Mandatarea, pentru semnarea in numele si pe seama Societatii a urmatoarelor persoane:

– Gabreanu Ion – administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, Ana Elena – Administrator, in calitate de reprezentanti ai Societatii, pentru ca impreuna sau separat:

a)  sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti,

b)  sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale,

c)  sa semneze contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte,

d)  sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;

3. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;

in situatia in care persoana imputernicita, se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea imputerniceste pe domnul Gabreanu Ion si pe doamna Ana Elena sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

Actionarii pot participa si vota in Adunarea generala extraordinara atat personal cat si prin imputernicit. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentate prin imputernicit a carui imputernicire trebuie semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice. Actionarii persoane fizice pot fi reprezentanti de alte persoane fizice prin procura speciala pentru AGEA, conform modelului aflat la sediul societatii, si care poate fi pus la dispozitie dupa publicarea convocatorului.

Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial partea a IV a.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gabreanu Ion

19.11.2020