SOCIETATEA AVICOLA DRAGOŞ VODĂ S.A.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

 

AVICOLA DRAGOŞ VODĂ S.A., cu sediul în comuna Dragoş Vodă, sat Dragoş Vodă, județul Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/33/1992, cod unic de înregistrare RO1921798 (denumită în continuare “Societatea”), reprezentată prin DUME Justin Gabriel, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă prin prezenta adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru data de 23.04.2020 ora 10:00.

Întrunirea adunării generale extraordinare a acţionarilor va avea loc la sediul societății, în sala de sedinţe.

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea bilanţului contabil pe anul financiar 2019.
 2. Aprobarea bilanţului de profit și pierdere pe anul 2019.
 3. Aprobarea raportului de administraţie pe anul 2019.
 4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul financiar 2019.
 5. Fixarea dividendelor.
 6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exerciţiul financiar următor.
 7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.
 8. Delegarea exerciţiului atribuţiunilor sale către Consiliul de Administraţie, în limitele legii, în vederea obţinerii unei finanțări (linie de creditare, credite bancare, leasing-uri, etc.), în sumă maximă de 2.000.000 Euro, garantată cu activele societăţii.
 9. Delegarea exerciţiului atribuţiunilor sale către Consiliul de Administraţie, în limitele legii, în vederea obţinerii unei finanțări în valoare maximă de 611.400 Euro ce ar urma să fie garantată cu adeverința emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aferentă subvenției pentru anul 2020.
 10. Vânzarea părților sociale pe care Societatea le deține în societatea Natura Avis Prod S.R.L., cu sediul social în Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea, Strada Stadionului, nr. 3-5, Județul Călăraşi, CUI 28835699, număr de ordine în Registrul Comerţului: J51/301/2011.
 11. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 1 (un) an a facilității de credit cu descoperire de cont în valoare de 3.600.000 lei, contractată de la Raiffeisen Bank S.A., în baza Contractului de Credit nr. 80110/2009 de către EUROAVI S.R.L., cu sediul în localitatea Dragalina, judeţul Călăraşi, cod unic de înregistrare 18305733, cod de înregistrare fiscal RO18305733, număr de ordine în registrul comerţului J51/38/2006 (în continuare “Euroavi”), precum şi ratificarea calităţii de co-debitor pe care o are şi o va menţine până la rambursarea creditului.
 12. Diverse.

În cazul în care nu vor fi întrunite condiţiile de convocare aşa cum prevede statutul societăţii, adunarea va fi reprogramată pentru ziua de 24.04.2020, ora 10:00, la sediul societăţii, situat în localitatea Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi, menţinându-se aceeaşi ordine de zi.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la numărul de tel. 0242-345736. Împuternicirile pentru reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale a acționarilor vor fi depuse la sediul societăţii cu 24 de ore înainte de data adunării.

 

Preşedinte Consiliu de Administrație

DUME Justin Gabriel