CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CĂLĂRAŞI

 

CALARASI ,8500 , STR. INDEPENDENTEI , nr. 51 , TEL / FAX 0242-316.717 / 0242-318.464.

e-mail: info@casacl.ro

A N U N Ţ

     CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, strada     Independenţei, nr.51, telefon/fax  0242-316.717 / 0242-318.464,  e-mail   info@casacl.ro anunţă, în conformitate cu  Art. 17.-(1) din  H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008, organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei  publice de execuţie vacantă, după cum urmează:

 

Nr

crt.

Denumire post Nr. posturi Fişa postului (Compartimet)

 

 

Studii Vechime în specialitate Conditii specifice de ocupare a postului
1. Inspector

Clasa I, grad profesional superior

Id Post 451645

1 Serviciul Decontare Servicii Medicale Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată ,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniul fundamental : Ştiinţe sociale

Ramura: Ştiinţe economice;

Ramura: Ştiinţe juridice;

Ramura: Ştiinţe administrative;

Ramura: Sociologie;

Ramura: Ştiinţe politice;

Ramura: Psihologie şi ştiinţe comportamentale;

Domeniul fundamental:  Ştiinţe biologice şi biomedicale

Ramura: Medicină -Specializarea Medicină/Laborator clinic ;

Ramura: Farmacie – Specializarea Farmacie

Domeniul fundamental : Ştiinţe inginereşti

Ramura: Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

7 ani

Proba scrisă se va desfăşura în data de 20 decembrie 2018,  ora 10:00

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor  depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afisează la sediul şi pe site-ul CAS Călăraşi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.A.S. Călăraşi şi la numărul de telefon 0242/316717, interior 129.

 

 

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing. Dulce Marius Grigore