Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) -Centrul Județean Călărași informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitãții crescãtorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 149/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 2 septembrie 2020 și poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureºti, iar în situația în care dețin mai multe exploatații, la centrul județean APIA pe raza cãruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum  şi persoane juridice.

Beneficiarii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate: să dețină minimum 91 de capete femele adulte din specia bovine înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020; femela din specia bovină să aibă vârsta de minim 24 de luni la data de 1 iulie 2020; să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01); să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal; registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naþional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultã efectivul de  bovine deținut la data 1 iulie 2020,  pentru exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Naționalã Sanitarã Veterinarã și pentru Siguranța Alimentelor, denumitã în continuare ANSVSA, înscrisã/e în cerere; coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 de euro pe cap de femelă bovină adultă (echivalentul în lei).

Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Ajutorul de stat pentru susținerea activitãții  crescãtorilor din sectorul  bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru același beneficiar.