Consilierii locali ai municipiului Călăraşi vor aproba în cadrul şedinţei ordinare din 24 aprilie, începând cu ora 16:30, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020, 2021 şi 2022.

 

Venituri: total 113.919 mii de lei

 

Suma de 113.359 de mii de lei provine din secţiunea de funcţionare. Acest lucru se datorează faptului că, prin legea bugetului de stat pe anul 2019, sumele repartizate sunt cu aproximativ 14.000 de mii de lei mai mici decât anul precedent. S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de funcţionare atât pentru aparatul propriu al  primăriei cât şi pentru instituţiile/serviciile subordonate acesteia.

Conform adresei nr. 4506/20.03.2019  a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi, prin Legea nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Primăriei Municipiului Călăraşi i s-au repartizat următoarele sume: sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi – 5.410 mii de lei; sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor  locale – 7.666 de mii de lei; finanţarea învăţământului particular – 600 de mii de lei; cote defalcate din impozitul pe venit – 50.806 mii de lei; suma de 600 de mii de lei din cota de 7,5% din impozitul pe venit repartizate de Consiliul Judeţean Călăraşi, pentru cofinanţări proiecte de dezvoltare locală; subvenţii pentru sănătate pentru asigurarea salriilor asistenţilor medicali şi comunitari din instituţiile de învăţământ – 316 mii de lei; venituri proprii – 47.961 de mii de lei.

 

Cheltuieli: total 113.919 mii lei din care:

 

Secţiunea Funcţionare

 

Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe – aparat propriu al primăriei, în suma de 19.406 mii de lei, alcătuit din: cheltuieli de personal 16.600 de mii de lei, bunuri şi servicii 2.361 de mii de lei şi 215 mii de lei cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap.

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale. Suma totală de 2.102 mii de lei este formată din: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 1.477 de mii de lei (cheltuieli de personal – 1.427 de mii de lei, bunuri şi servicii – 30 de mii de lei). Cotizaţii diferite organisme 600 de mii de lei. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 25 de mii de lei.

Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, în suma de 800 de mii de lei, reprezintă dobândă împrumut bancar BCR pentru investiţii.

Capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională. Total  6.412 mii de lei, din care: Poliţia Locală – 6.332 de mii de lei, cheltuieli de personal – 6.052 de mii de lei, în care se include şi norma de hrană a poliţiştilor locali, bunuri şi servicii – 295 de mii de lei; Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor – 280 de mii de lei.

Capitolul 65.02 Învăţământ. Bugetul pentru învăţământul preuniversitar de stat însumează 8.016 mii de lei. Scăderea mare a acestui buget se datorează trecerii finanţării cheltuielilor cu salariile din învăţământul preuniversitar de stat în sarcina Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Astfel, au rămas în sarcina primăriei cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea acestora, precum şi realizarea anumitor cheltuieli de investiţii şi finanţarea unor proiecte cu finanţare din FEN. Situaţia se prezintă astfel: cheltuieli cu bunuri şi servicii – 6.105 mii de lei;

cheltuieli cu finanţarea unor proiecte -994 de mii de lei; cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – 500 de mii de lei; suma de 227 de mii de lei, reprezentând cheltuieli de capital, se repartizează Şcolii Gimnaziale „Carol I” pentru documentaţia tehnică şi efectuarea lucrărilor de intervenţie de urgenţă şi punere în siguranţă a clădirii principale care este şi monument istoric.

Capitolul 66.02 Sănătate – 1.468 de mii de lei (asistenţi şcolari şi comunitari – 1.462 de mii de lei, cheltuieli transport donatori de sange 6 mii de lei).

Capitolul  67.02 Cultură, recreere, religie. Total capitol – 13.486 de mii de lei, din care: sport 4.100 de mii de lei; tineret şi sport, cultură etc. – licitaţie proiecte Legea nr. 350/2005, suma 100 de mii de lei; întreţinere zone verzi – Serviciul Pavaje Spaţii Verzi 4.399 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 2.750 de mii de lei; bunuri şi servicii – 1.500 de mii de lei; întreţinere zone verzi – PMC – 1.887 de mii de lei; Complex Agrement ZOO -Dumbrava – 2.285 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal  – 1.585 de mii lei, bunuri şi servicii – 500 de mii de lei; alte servicii în domeniul culturii, recreerii – 785 de mii de lei, sumă cuprinzând programele culturale, artistice şi alte evenimente şi acţiuni.

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială. Suma totală – 20.192 de mii de lei din care: Căminul de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul” – 2.239 de mii de lei: cheltuieli de personal – 1.464 de mii de lei; bunuri şi servicii – 750 de mii de lei; asistenţă socială în caz de invaliditate (inclusiv Centrul de Zi pentru Persoane cu  Handicap) – 10.089 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 5.623 de mii de lei, bunuri şi servicii – 200 de mii de lei, asistenţă socială – 4.100 de mii de lei. De menţionat că suma de 7.666 de mii de lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru plata salariilor asistenţilor personali sau a indemnizaţiilor presoanelor cu handicap grav, acoperă doar în proporţie de 43% bugetul necesar acestor cheltuieli care sunt pentru tot anul aproximativ 17.800 de mii de lei; creşa săptămânală – 1.740 de mii de lei, din care 212 mii de lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului: cheltuieli de personal – 1.306 mii de lei, bunuri şi servicii 400 de mii de lei; ajutoare sociale de încălzire – 187 de mii de lei (suma de 32 de mii de lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenţa fiind asigurată din bugetul  propriu al municipiului; Cantina de Ajutor Social – 1.574 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 721 de mii de lei; bunuri şi servicii – 800 de mii de lei; cheltuieli de investiţii dotări – 42 de mii de lei; Direcţia de Asistenţă Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou şi Adăpostul de Noapte) – 4.218 mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 3.753 de mii de lei; bunuri şi servicii – 435 de mii de lei; dotări în suma de 21 de mii de lei.

Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 17.965 de mii de lei, din care: locuinţe PMC în suma de 2.619 de mii de lei; alimentare cu apă – 901 mii de lei; iluminatul public – 4.493 de mii de lei; extinderi reţele alimentare cu gaze – 82 mii lei; la aceste sume se adaugă rata la împrumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. în suma de 400 de mii de lei; SPCT-AFL are un buget de 6.700 de mii lei, din care: cheltuieli de personal – 4.400 de mii de lei; bunuri şi servicii – 2.260 de mii de lei; plata contribuţiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate – 40 de mii de lei; cheltuielile de investiţii, în suma de 1.000 de mii de lei vor fi finanţate din excedentul bugetar al anului 2018; Serviciul Public Pieţe şi Oboare – 3.050 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 2.450 de mii de lei; bunuri şi servicii – 400 de mii de lei; cheltuieli de capital 200 de mii de lei.

Capitolul 74.02 Protecţia mediului – suma de 12.872 de mii de lei este compusă din: Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân – 2.900 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal   – 1.800 de mii de lei; bunuri şi servicii – 1.040 de mii de lei; cheltuieli de capital – rate leasing 60 de mii de lei; colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – 8.113 mii de lei; canalizare şi tratarea apelor reziduale – 1.859 de mii de lei.

Capitolul  84.02 Transporturi – suma 10.438 de mii de lei, din care: Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi – 4.850 de mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 2.900 de mii de lei; bunuri şi servicii – 2.600 de mii de lei; plata contribuţiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate – 65 de mii de lei; dobânzi leasing – 55 de mii de lei; cheltuieli de capital – rate leasing – 100 de mii de lei finanţată din bugetul local şi 320 de mii de lei din excedentul bugetar al anului 2018; străzi PMC – 1.625 de mii de lei, din care pe întreţinere şi reparaţii – suma de 982 de mii de lei şi pe investiţii – suma de 643 de mii de lei; subvenţii transport local -2.400 de mii de lei; suma de 693 de mii de lei este aferentă ratelor la creditul în suma de 25.000 de mii de lei în lei contractat la BCR.

Secţiunea Dezvoltare

Având în vedere faptul că la data de 31 decembrie 2018, excedentul bugetar a fost de 2.123 de mii de lei, acesta va asigura în acest an, pe lângă sumele din împrumutul bancar pentru investiţii contractat la Banca Comercială Română (13.440 de mii de lei), realizarea cheltuielilor de dezvoltare aşa cum sunt propuse în Anexa nr. 2 la prezenta – Programul de investiţii publice pe anul 2018. Astfel că valoarea totală a investiţiilor propuse în acest an bugetar este de 22.442 de mii de lei: 6.879 de mii de lei din venituri proprii, 2.123 de mii de lei din excedentul bugetar şi 13.440 de mii de lei din împrumutul bancar. Se propune aprobarea bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, atât pentru secţiunea de funcţionare cât şi pentru cea de dezvoltare, în suma totala de 3.414 mii de lei pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole aliniate. Se propune aprobarea bugetului creditelor interne în suma de 13.440 de mii de lei.