Consiliul Local al municipiului Călăraşi se va convoca în şedinţă extraordinară, mâine, 28 martie, ora 16:30, în sala de şedinţe a instituţiei, cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 8.376.179 de lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2017 şi estimările pentru perioada 2018 – 2020.

 

Astfel, consilierii locali vor vota bugetul propriu al municipiului Călăraşi, pe anul 2017, în valoare de 144.314 de mii de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, precum şi estimările pentru intervalul 2018 – 2020. De asemenea, se vor aproba şi bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul propriu al municipiului Călăraşi, pe anul 2017, în valoare de 14.714 mii de lei, precum şi estimările pentru perioada 2018 – 2020. Tot mâine, se va aproba bugetul creditelor interne în suma de 23.685 de mii de lei, pentru obiectivele de investiţii finanţate din credit. Se va aproba şi Programul anual al achiziţiilor publice aferent anului 2017. Pentru elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017 şi estimările pentru intervalul 2018 – 2020, s-a pornit de la veniturile proprii încasate la sfârşitul anului precedent, la care s-au adaugat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit, sume comunicate de Administraţia Financiară a Finanţelor Publice a Judeţului Călăraşi şi de Consiliul Judeţean Călăraşi.

Bugetul va fi împărţit după cum urmează: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor: 963 de mii de lei (cheltuieli de personal 893 de mii de lei, bunuri şi servicii 70 de mii de lei. Din excedentul anului precedent, se va aloca suma de 50 de mii de lei pentru dotări (echipamente IT); Politia Locală: 3.970 de mii de lei; învăţământul preuniversitar de stat: 56.758 de mii de lei; sănătate: 941 de mii de lei (asistenţi şcolari şi comunitari – 921 de mii de lei, cheltuieli transport donatori de sânge 20 de mii de lei; cultură, recreere, religie: total capitol 15.483 de mii de lei: sport – 6.500 de mii de lei, astfel:

Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005 – suma de 900 de mii de lei, Asociaţia Handbal Club 2015 – suma de 900 de mii de lei; tineret şi sport – licitaţie proiecte Legea nr. 350/2005 – suma 4.000 de mii de lei, Clubul Sportiv Şcolar – 200 de mii de lei; Clubul Sportiv Municipal – 500 de mii de lei; întreţinere zone verzi: Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi – 2.600 de mii de lei (la aceste cheltuieli se vor adăuga cheltuielile cu dotări – listă proprie – în suma de 320 de mii de lei, finanţate din excedentul anului 2016;

întreţinere zone verzi: P.M.C. – 1.864 de mii de lei; cheltuieli de investiţii 316 mii de lei, la care se adaugă, pentru început, suma de 50 de mii de lei pe POR 2014 – 2020 proiect “Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea  monumentului istoric Poşta Veche”; Complex Agrement Zoo – Dumbrava 1.808 mii de lei; servicii religioase – sprijin parohiile din municipiul Călăraşi: suma de 940 de mii de lei; Căminul de Bătrâni “Sfântul Antim Ivireanul”:  suma de 1.997 de mii de lei (suma de 171 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenţa fiind asigurată din bugetul  propriu al municipiului); asistenţă socială în caz de invaliditate (inclusiv Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap): 13.746 de mii de lei; creşa săptămânală: 1.302 mii de lei, din care 200 de mii de lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenta fiind asigurată din bugetul  propriu al municipiului; ajutoare sociale de încălzire: 210 mii de lei; Cantina de Ajutor Social: 1.469 de mii de lei; Direcţia de Asistenţă Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou şi adăpostul de noapte): 2.465 de mii de lei;  locuinţe – suma de  2.056 de mii de lei, alimentare cu apă 1.234 de mii de lei, iluminat public: 4.524 mii lei; extinderi reţele alimentare cu gaze: 310 mii de lei; Serviciul Public Piete şi Oboare: 1.980 de mii de lei; Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân: 1.846 de mii de lei.