Având în vedere riscurile epidemiologice existente şi în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu COVID – 19, conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi propune asiguraţilor, furnizorilor de servicii medicale şi angajaţilor persoane juridice, să ţină cont de următoarele măsuri preventive: să intre în incinta CJAS Călăraşi numai dacă prezenţa este strict necesară. Accesul se va face cu o dezinfectare a mâinilor la intrare şi respectiv după ce părăsesc instituţia, iar rămânerea în incinta instituţiei să fie doar pentru o perioadă strict necesară; păstrează o distanţă de minimum un metru faţă de celelalte persoane în incinta instituţiei; în vederea rezolvării unor situaţii devenite necesare, cu referire la actualizarea categoriilor de asigurat/emiterea adeverinţelor de asigurat pentru carduri naţionale pierdute sau refuzate, solicitări/eliberări CIP, se propune transmiterea documentelor utilizându-se poştă electronică/corespondenţa poştală, astfel: la adresa de e-mail: ev.asig@casacl.ro, la adresa de corespondenţă: Călăraşi, str. Independenţei, nr. 51, prin fax la nr. de telefon: 0242/318.464.

Informaţiile verbale se pot obţine la numerele de telefon: 0242/316.717 şi 0800800994.

În situaţia cardurilor naţionale pierdute, deteriorate, furate, suma de 15,26 de lei se va face în contul: RO26 TREZ 2015005XXX000176.

Modificările stării cardului naţional se fac la numărul de telefon 0242316717/interior 123, 125 şi 126. Ridicarea cardurilor naţionale/europene retur se fac la sediul CJAS Călăraşi în timpul programului de lucru comunicat.

Deciziile CNAS de avizare/neavizare a investigaţiei PET – CT vor fi transmise de către CJAS Călăraşi pacienţilor prin poştă.

Dosarele PET – CT întocmite în vederea analizei şi aprobării de către comisia CNAS vor fi depuse la registratură CAS Călăraşi. Informaţii şi date de contact sunt: telefon 0242316717, interior 116, e-mail: comisii@casacl.ro.

Pentru depunerea certificatelor de concediu medical, a centralizatoarelor, respectiv a cererilor de restituire indemnizaţii de concediu medical, se va utiliza de către agenţii economici numai corespondenta poştală, la adresa instituţiei mai sus menţionată.

În vederea actualizării dosarului depus de agenţii economici privind recuperarea indemnizaţiilor de concediu medical, urmare primirii unor notificări de refuz la plată, documentele solicitate în notificare (exemplu adeverinţa stagiu de cotizare, cont bancar) vor fi transmise prin corespondenţa poştală sau la adresa de e-mail: cm@casacl.ro. Modificările impuse pe certificatele de concediu medical şi solicitate prin notificarea transmisă persoanelor juridice, se va opera pe exemplarul de certificat medical aflat la agentul economic şi se va trimite la CJAS Călăraşi prin corespondenţa poştală.

În situaţia în care nu se poate realiza comunicarea cu sistemul informatic,în vederea asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, furnizorii de servicii medicale acorda persoanelor asigurate servicii medicale,medicamente şi dispozitive medicale pe baza documentelor justificative aferente fiecărei categorii de asigurat (de exemplu:adeverinţa de salariat, adeverinţa de elev/student,cupon de pensie, adeverinţa de beneficiar al Legii nr.416/2001 privind ajutorul social,etc).

Cererile însoţite de documentele necesare obţinerii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, se transmit casei de sănătate prin corespondenţa poştală, respectiv documentele: actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical şi certificatul de încadrare în gard şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvaziva, după caz, dovada calităţii de asigurat (copie cupon de pensie/adeverinţa de salariat). Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recmandat, cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal – CNP/cod unic de asigurare. Deciziile emise de CAS Călăraşi, de aprobare pentru recuperarea/închirierea dispozitivului medical se comunică asiguraţilor beneficiari prin poştă. Pentru obţinerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale documentele se transmit prin poştă ( Călăraşi, str.Independenţei, nr. 51).

Pentru obţinerea sau depunerea formularelor europene documentele se pot transmite şi prin poştă sau pe e-mail la adresele: info@casacl.ro, acorduri@casacl.ro.

Solicitarea de adeverinţa din care să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru asiguraţii care au un contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiat cu CJAS Călăraşi, se poate depune prin poştă sau e-mail (info@casacl.ro), cu precizarea de către solicitant a modului în care doreşte să intre în posesia adeverinţei (poştă sau e-mail);

Încheierea de contracte de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se va face în zilele de luni până joi, între orele 08:30 şi 16:30.

Plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii se va face în contul: RO39TREZ20126A212500XXXX – deschis la Trezoreria Călăraşi.

Modalitatea de solicitare a informaţiilor financiar contabile:

electronic: contab@casacl.ro,dir.ec@casacl.ro.

Pentru orice alte informaţii, călărăşenii sunt rugaţi să apeleze la numărul de telefon 0242/316.717, 0242/318.481, www.cascl.ro sau e-mail: info@casacl.ro.