Având în vedere prevederile art. 49 și 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Călăraşi anunţă că, începând cu data de 26 martie 2020, pe toată durata decretării stării de urgenţă, conform Ordinului Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 721/25.03.2020, pe toată durata stării de urgență, accesul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani este interzis în incinta instituțiilor subordonate MMPS.

În perioada sus menționată, activitatea de relații cu publicul se face doar prin telefon, e-mail, fax și poștă/firmă de curierat.

Persoanele care îndeplinesc condițiile cumulativ de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate, anticipate parțiale, limită de vârstă redusă (cu grupă de muncă), limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate (de către Comisia de Expertiză  Medicală) pot înregistra telefonic sau pe e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz, potrivit procedurii de la adresa: http://www.cjpcalarasi.ro/index.php/despre-noi/comunicate/72-comunicat.

Plata ajutoarelor de deces se va face în cont bancar sau prin mandat poştal.

Actele necesare solicitării ajutorului de deces pentru persoanele care la data decesului aveau calitatea de pensionari sunt: cerere tip (se poate descărca de pe site-ul instituției: www.cjpcalarasi.ro, de la secțiunea formulare); copie act identitate solicitant; copie certificat de deces; dovada suportării cheltuielilor de deces (factură de la firma de pompe funebre/chitanță de la biserică); număr de telefon solicitant; extras de cont bancar.

În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; cupon pensie solicitant; certificat de deces (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces; actul de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat.

Actele în cazul solicitării ajutorului de deces pentru persoana care la data decesului era asigurat (salariat): cererea tip (se poate descărca de pe site-ul instituției; www.cjpcalarasi.ro, de la secțiunea formulare); model adeverință ajutor de deces pentru asigurat; copie act de identitate solicitant; copie certificat de deces;  dovada suportării cheltuielilor de deces (factură de la firma de pompe funebre/chitanță de la biserică); număr de telefon solicitant; extras de cont bancar; sau a unui membru de familie al acestuia sunt: cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces, model adeverință ajutor deces pentru membru de familie; declarație (se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie); copie act de identitate solicitant (din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau după caz actul care atestă calitatea de curator/mandatar); copie certificate de deces; dovada suportării cheltuielilor de deces;număr de telefon solicitant; extras de cont bancar.

În funcție de domiciliul/Casa de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie al persoanei decedate, documentele se vor trimite astfel: pentru Casa Județeană de Pensii Călărași pe adresa de e-mail: cjpcalarasi@gmail.com, ioana.echim@cnpp.ro, oana.chiru@cnpp.ro sau prin poștă/firmă de curierat la adresa instituției din Călărași, str. Flacăra, nr. 57-59; pentru Casa Locală de Pensii Oltenița pe adresa de e-mail:cjpolcalarasi@cnpp.ro sau prin poștă/firmă de curierat la adresa Casei Locale din Oltenița, str. Argeșului, nr. 50, bloc. Colț, parter.

Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care au încheiat contract de asigurare cu CJP Călăraşi se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată, conform datelor de la adresa: http://www.cjpcalarasi.ro/index.php/despre-noi/comunicate/73-comunicat-suspendare-plata-prin-casiere-a-contributiei-de-asigurare-sociala.

Ordinul de plată se va completa astfel: la rubrica „BENEFICIAR” se va completa „Casa Judeţeană de Pensii Călărași”; la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Călărași, „13604637”; la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia”.

Începând cu data de 9 ianuarie 2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 de lei pe lună.

Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de urgență și au graniţele închise.

Alte cereri, solicitări privind:recalcularea drepturilor de pensie cu perioade lucrate după pensionare (după data de 1 aprilie 2001); schimbarea modalităţii de plată a pensiei din mandate poştale în cont curent sau cont de card şi din cont current/cont de card în mandate poştale; depunerea încetării contractului de muncă în vederea punerii în plată a pensiilor anticipate/anticipate parţiale; schimbarea numelui şi/sau adresei; transferul dosarului de pensie; plata pensiilor neîncasate; solicitarea  de acordare a biletelor de tratament; eliberarea adeverinţei de stagiu de cotizare; eliberarea copiei deciziei de pensie sau a buletinului de calcul; eliberarea adeverinţei cu cuantumul pensiei; alte solicitări care nu implică depunerea actelor în original vor fi transmise prin: Poşta Română sau firme de curierat la adresele: Casa Judeţeană de Pensii Călărași – Călărași, str. Flacăra, nr. 57-59; Casa Locală de Pensii Oltenița – Oltenița, str. Argeșului, nr. 50, bl. Colț, parter; e-mail: cjpcalarasi@gmail.com, cjpolcalarasi@cnpp.ro; fax: 0242/316.918.

În atenţia celor care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituţiei şi pentru a nu risca marcarea mesajelor ca „spam” (din acest motiv fiind şters), Casa Judeţeană de Pensii îi roagă: să nu trimită prin forward mesaje primite de la terţe persoane; pe cât posibil, să folosească pentru comunicarea cu CJP Călărași, adresa de e-mail personală; în conţinutul mesajului să comunice clar şi succint solicitarea lor şi să semneze mesajele cu numele şi datele persoanelor de contact.

Aceste proceduri sunt necesare în vederea evitării expunerii acestui segment de populaţie şi pentru a-i asigura că nu-şi pierd drepturile de pensie cuvenite.

Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi le stă la dispoziţia cetăţenilor la numerele de telefon: 0242/315.235; 0242/318.959; 0242/314.960; 0242/515.068.