În şedinţa de joi a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi va fi supus spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia „Construcţie grădiniţă cu 8 grupe”. Valoarea totală a acestei investiţii  este de 2.785.448,70 de lei cu TVA. De asemnea, va fi supusă spre aprobarea consilierilor locali cofinanţarea de la bugetul propriu al municipiului Călăraşi pentru plata unor cheltuieli aferente proiectului „Construcţie grădiniţă cu 8 grupe”, care nu se finanţează din bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar etc., în valoare de 100.544,80 de lei cu TVA, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea contractului, ce nu se finanţează prin Programul National de Dezvoltare Locala. Prin realizarea obiectivului propus, în noua construcție copiii vor beneficia de opt săli de grupă, cabinet psihologic, un amfiteatru de spectacole și festivități, sală de sport, bibliotecă, sală de stimulare senzorială, centru de documentare și spațiu de joacă. Luând în considerare faptul că dezvoltarea durabilă a spaţiului urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, a fost adoptat Programul Naţional de Dezvoltare Locală care conduce pe termen lung la asigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice.