Consilierii judeţeni au votat, în data de 30 martie 2017, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2017, precum şi estimările pentru perioada 2018 – 2020. De asemenea, consilierii au aprobat şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, precum şi estimările pentru anii 2018, 2019, 2020. În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, pentru bugetul propriu al judeţului Călăraşi au fost alocate următoarele surse: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în valoare de 31.340 de mii de lei, cu următoarele destinaţii: finanţarea sistemului de protecţie a copilului – 12.383 de mii de lei (finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap – 6.713 mii de lei; acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 6.369 de mii de lei; implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 881 de mii de lei; cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, 2.085 de mii de lei); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, total 10.255 de mii de lei, din care 8.711 mii de lei pentru drumurile judeţene. În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, astfel: 27% pentru bugetul judeţului; 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. Tot în şedinţa de joi, 30 martie, consilierii au aprobat şi Proiectul de Hotărâre privind utilizarea, din excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017, a sumei de 25.570 de mii de lei având ca destinaţie finanţarea programului de investiţii pe anul 2017.