Consilierii judeţeni se vor întruni astăzi, 24 aprilie, începând cu ora 13:00, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află şi Proiectul de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al judetului Călăraşi a deficitului secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2018. Astfel, urmează să se aprobe acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al judetului Călăraşi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2018, în valoare de 8.187.504,24 de lei.

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2018, consiliile locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare/dezvoltare. La 31 decembrie 2018 bugetul propriu al judeţului Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un excedent de 8.653.943 de lei, iar la secţiunea de dezvoltare un deficit în valoare de 8.187.504,24 de lei. Deficitul secţiunii de dezvoltare este rezultatul utilizării în cursul anului 2018 a excedentului bugetar rezultat la finele anului 2017 în valoare de 17.695.389,22 de lei. Astfel, la finele anului 2018 după acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare bugetul propriu prezintă un excedent în valoare de 18.161.827,98 de lei.

Se aprobă bugetul propriu al judetului Călăraşi pe anul 2019, precum şi estimările pentru anii 2020, 2021 şi 2022.

În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote: 15% la bugetul local al județului; 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al cãror teritoriu își desfãșoarã activitatea plãtitorii de impozit pe venit; 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Suma corespunzãtoare cotei de 7,5% se repartizeazã integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotãrârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare localã, pentru susținerea programelor de infrastructurã care necesitã cofinanțare localã, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitãțile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale.

Potrivit celor expuse anterior, pentru anul 2019, veniturile secþiunii de funcþionare ale bugetului propriu al judeþului Cãlãraºi se ridicã la o valoare de 170.277 de mii de lei, iar cele aferente secþiunii de dezvoltare sunt în suma de 15,975 de mii de lei.

Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate anterior, s-au avut vedere solicitările tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2019.