În perioada 1 martie – 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2018, pe carnetele de rentier agricol. De asemenea, pentru a-şi viza carnetele, rentierii din judeţul nostru se pot prezenta la APIA Călăraşi, situat pe strada Prelungirea București, nr. 26, bl. D3, parter.

 

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru obţinerea vizei aferente anului 2018, cu următoarele documente, în original: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II/decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional), precum şi declarația pentru obţinerea vizei anuale. Persoana desemnată din cadrul centrului judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor „conformitatea cu originalul”. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

 

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi

 

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art. 8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare centru judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original), copie a certificatului de deces, copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă şi irevocabilă”), copie buletin de identitate/carte de identitate/paşaport al moştenitorului, împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original) şi extras de cont pe numele moștenitorului. La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului „conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la trei ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.