Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași a anunțat pe 27 august că va începe un proces de selecție de persoane care să participe la un proiect ce are obiectivul de a reduce numărul de victime ale violenței domestice. Proiectul Venus – „Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” – POCU: 465/4/4/128038 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și este implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu DGASPC Călărași.

Obiectivul proiectului este de a reduce numărul de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționașe inovative integrate de 42 de locuințe protejate unde victimele violenței domestice să poată avea o viață independentă. De asemenea, vor fi derulate campanii de prevenire și combatere a violenței domestice.

În cadrul rețelei de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară gratuită (pe o perioadă de un an), susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. Numărul total al beneficiarilor va fi de 756 de persoane.

Condițiile pentru participarea la proiect sunt următoarele: să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestic, republicată cu modificările și completările ulterioare (ex.: soț – soție, concubină – concubin, mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată – unchi/mătușă, fost soț – fosta soție, noră/socrii etc.); să aibă calitatea de profesionist/salariat în cadrul unei instituții a administrației publice centrale sau locale; disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului.

Dosarele de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului ţintă, pentru beneficiarii care solicită includerea în locuinţe protejate, vor conține: cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuință protejată destinată victimelor violenței domestice și furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original; actul de identitate al beneficiarului precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie.

În cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea și se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (carte de identitate, pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu; declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei); cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului; angajament de disponibilitate; declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări; declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei); acord de dublă confidențialitate (conform anexei); înscrisuri care să ateste îndeplinirea condițiilor de risc și de vulnerabilitate; orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenţei domestice.

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu în data de 14 a lunii respective.

Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la sediul Centrului Maternal Călăraşi.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, echipa Venus din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului invită oamenii să îi contacteze la numărul de telefon 0242/311.846 – Centrul Maternal Călăraşi sau la telefon 0242/311.060 – sediul DGASPC Călăraşi.