Tenaris Silcotub lansează o nouă ediție a Burselor de Merit. Prin acest program Tenaris premiază cei mai buni elevi din comunitate pe baza performanței lor academice și a angajamentului față de educația lor, fără nicio obligație din partea acestora. Selecția bursierilor se bazează pe meritul academic (rezultate școlare, prezență excelentă și comportament remarcabil la școală), în funcție de modul în care se măsoară meritele în fiecare țară. În fiecare an, la nivel global, primesc burse aproximativ 2.000 de elevi din 12 comunități Tenaris. TenarisSilcotub acordă burse de merit pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură în anul şcolar 2018-2019 de către elevii din municipiile Zalău, Călăraşi, Câmpina şi copiii angajaților TenarisSilcotub din orice locaţie, înscrişi în învăţământul liceal.

În această ediţie, compania îşi propune să acorde un număr total de 250 de burse de merit.

 

Criterii de eligibilitate

 

Elevii care pot beneficia de bursă de merit trebuie să fie înscrişi la o unitate de învățământ liceal.

Bursele de merit se acordă pentru rezultatele obţinute la finalul claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a elevilor care în anul școlar 2019 – 2020 sunt în clasele a X-a, a XI-a, a XII-a sau în primul an de universitate.

Selecţia bursierilor se va face pe baza mediei generale obţinute în anul şcolar 2018-2019, astfel: media generală: minim 9,90 pentru profil matematică/informatică; media generală: minim 9,97 pentru toate celelalte profile; media generală: minim 9,65 pentru elevii oricărui profil care au un părinte angajat al SC Silcotub SA în orice locaţie TenarisSilcotub din România.

Se vor lua în considerare mediile în ordinea descrescătoare, până la epuizarea numărului de burse menţionat anterior. Nu beneficiază de bursă de merit elevii care au avut media la purtare mai mică decât 10. În cazul în care mediile sunt egale pentru ultimele locuri, departajarea se va face pe baza mediei din anul şcolar precedent, a participării elevului la alte activități, cum ar fi: olimpiade, programe Tenaris (ecOprovocarea, Liderii Mileniului Trei), programe culturale şi sportive, voluntariat, etc. Selecţia finală a beneficiarilor se va face de către TenarisSilcotub. Valoarea unei burse de merit este de 1.800 lei. Bursa se acordă o singură dată pe an pentru rezultatele din anul școlar anterior.

Documentele necesare pentru atestarea rezultatelor obţinute sunt: formularul de solicitare a bursei de merit completat online pe acest site; copie de pe certificatul de naştere al elevului/aplicantului; copie de pe cartea de identitate a părintelui sau tutorelui; copie de pe foaia matricolă din registrul matricol cu semnătura şi ştampila de la instituţia de învăţământ de care aparţine/a aparţinut elevul, cu menţionarea filierei și profilului; document bancar – care să ateste că elevul care solicită bursa de merit este titularul contului. Documentul trebuie să conţină: contul în format IBAN, numele titularului, semnătura și ştampila băncii. Documentul bancar nu trebuie să fie mai vechi de două luni.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 1 decembrie 2019. Bursele de merit se acordă într-o singură rată, în cursul lunii decembrie 2019.