Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călărași anunță faptul că în perioada februarie-aprilie se va desfășura concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, județul Prahova.

Pentru seria de elevi aprilie 2021 – ianuarie 2022 sunt scoase la concurs un număr de 300 de locuri.

Candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă cel puțin 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului participării la concursul de admitere, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de Bacaluareat, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să nu aibă antecedente penale (cu excepția situațiilor în care a intervenit reabilitarea), să nu fie în curs de urmărire penale sau de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani și să nu fi desfășurat acțiuni de poliție politică.

Alte criterii care trebuie îndeplinite de aplicanți sunt: vârsta de cel mult 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere, să fi obţinut cel puțin media 9 la purtare pe durata liceului și să nu fi fost extramatriculați pentru abateri disciplinare.

Dosarul de recrutare va trebui să conțină următoarele documente: a) cererea-tip de înscriere; b) diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020; c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie); d) copii ale actului de identitate; e) copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil; g) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; h) curriculum vitae – Europass (CV); i) autobiografia; j) tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului; k) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; l) 1 fotografie color 9×12 cm; m) adeverința medicală eliberată de medicul de familie (Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020); n) consimțământul informat (Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020); o) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (se depune după parcurgerea probei scrise); p) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; q) documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul); r) documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul).

Concursul va consta într-o evaluare psihologică, o probă eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice și o probă de verificare a cunoștințelor. Mai multe detalii despre acestea pot fi găsite pe site-ul www.scoaladepompieri.ro.

Pentru alte informații, cei interesați se pot adresa personalului de resurse umane din cadrul structurii locale din Călărași, strada București, numărul 344, la numărul de telefon 0242 311 818, prin fax la 0242 314 062 sau pe e-mail la contact@isucalarasi.ro.