În opinia Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Bogdan Georgescu nu poate deţine, cu contract de munca,  funcţia de administrator public. În urmă cu câteva minute, ANI a transmis un răspuns la întrebările adresate de către reporterii “Observator de Călăraşi”.

Reporterii “Observator de Călăraşi” au adresat următoarea întrebare: Georgescu Bogdan George (Consiliul Judeţean Călăraşi) figurează la dumneavoastra pe site cu interdicţie pe 3 ani (2015 – 2018). În momentul de faţă poate ocupa, legal, funcţia de administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi?

 

Răspunsul ANI a fost următorul:

Urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Agenția Națională de Integritate cu nr. 11151/10.08.2017, vă comunicăm următoarele:

 

  1.  Situația de fapt analizată:

Dacă o persoană care a deținut o funcție publică (consilier județean) din care a fost găsită în mod definitiv în stare de incompatibilitate mai poate ocupa funcția de administrator public în cadrul consiliului județean.

 

  1. Dispoziții legale aplicabile:

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative:

„Art. 1

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

  1. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale orilocale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

Art. 25

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

*)Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 418/2014, a constatat că prevederile art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 sunt constituţionale în măsura în care sintagma „aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1.

 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 112:

(1) La nivelul judeţelorpreşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

(3) Administratorul public poate îndepliniîn baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.

(4) Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 114

(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.

(2) Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se fac pe baza unei proceduri specifice de către consiliile de administraţie ale acestora şi suntaprobate prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliilor judeţene respective.”

  În temeiul prevederilor din Legea nr. 176/2010, administratorul public care îndeplinește această funcție în baza unui contract de muncă (și nu de management) are obligația de a depune declarații de avere și de interese, în baza prevederilor art. 1 alin. 1 pct. 31.

În aceste condiții, funcția de administrator public este o funcție de conducere și de control în cadrul unei instituții publice, prevăzută de art. 1 Legea nr. 176/2010.

 O persoană față de care s-a constatat starea de incompatibilitate nu mai poate ocupa niciuna dintre funcțiile publice prevăzute de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 176/2010 pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării din funcție, a încetării mandatului, ori de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare.

 Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm faptul că domnul GEORGESCU Bogdan – George – consilier județean al județului Călărași aflat în stare de incompatibilitate confirmată în mod definitiv de către instanța supremă – nu mai poate ocupa niciuna dintre funcțiile prevăzute la art. 1 alin. 1 din Legea nr. 176/2010 – dintre acestea, nici funcția de administrator public, dacă funcția este deținută în baza unui contract de muncă, – pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării de drept a funcției publice anterioare.

 

Precizăm că prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate raportat la situația de fapt descrisă de dumneavoastră și la dispozițiile legale incidente, nu este o interpretare generală şi obligatorie a textelor de lege și nu reprezintă rezultatul activității de evaluare efectuată în condițiile Legii nr. 176/2010.

 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean ne-au declarat că Bogdan Georgescu ocupă, în prezent, postul de administrator public cu contract de management.