Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de Bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

 

La nivelul MAI, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 232 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel: la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră: sesiunea de admitere iulie – august 2019, curs de zi – 70 de locuri, din care două locuri pentru etnicii rromi, două locuri pentru maghiari şi două locuri pentru alte minorităţi; la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Drept: sesiunea de admitere iulie – august 2019 – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră; la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, curs de zi: sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 de locuri, dintre care trei locuri pentru etnicii rromi şi trei locuri pentru alte minorităţi.

ITPF Giurgiu recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale MApN pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii: la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, şase locuri; la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, învăţământ de zi, 17 locuri; la Academia Tehnică Militară, învăţământ de zi, 36 de locuri; la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri; la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, zece locuri; la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de doi ani, învăţământ de zi, 62 de locuri; la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46 de locuri; la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21 de locuri.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, respectiv la sediul ITPF Giurgiu, situat în strada Mircea cel Bătrân, nr. 36 Giurgiu, pentru județul Giurgiu.

 

Pentru Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, data limită de înscrere este 24 mai 2019

 

Pentru Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” şi pentru instituţiile de învăţământ ale MApN care şcolarizează personal pentru Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră: data limită de înscriere este 24 mai 2019 (la sediul structurilor ITPF, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră); data limită de depunere a dosarului de candidat este 21 iunie 2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 22 iulie – 13 august 2019.

 

Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, data limită de înscriere este 15 noiembrie 2019

 

Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sesiunea de admitere ianuarie 2020: data limită de înscriere este 15 noiembrie 2019 (la sediul structurilor ITPF, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră); data limită de depunere a dosarului de candidat este 13 decembrie 2019 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); perioada de înscriere/desfăşurare a concursului: 10 – 23 ianuarie 2020, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).

 

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor se realizează în perioada 10 – 14 iulie

 

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate MAI – ITPF se realizează, în mod centralizat,  în perioada 10 -14 iulie, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Carieră/Instituţii de învăţământ.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul/metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ. Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

 

Condiţii de înscriere ale candidaţilor la concursurile de admitere

 

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de Bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

 

Etapele concursurilor de admitere

 

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel: Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră – concursul se va desfăşura în două etape: etapa I – probe eliminatorii: contravizita medicală; verificarea aptitudinilor fizice. Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie.

Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini. La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice; etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor: participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii. Disciplinele de concurs sunt: istorie (test grilă); limba română (test grilă); limba străină: engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă – la alegere (test grilă). Probele la istorie, limba română şi limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” se găsesc pe pagina de internet www.academiadepoliţie.ro; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – concursul de admitere se va desfăşura în două etape, astfel: etapa I constă în: contravizita medicală; verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere. Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări; etapa a II-a – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor.

Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs: limba română (test grilă); limba străină: franceză/engleză – la alegere; (test grilă).

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro. Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Călărași (număr de telefon: 0242/515.798, interior 26028 subcomisar Iuliana Butoi), Teleorman, Olt și Dolj sau ITPF Giurgiu – Serviciul Resurse Umane, strada Mircea cel Bătrân, nr. 36, Giurgiu, telefon 0246/213640, interior 26061 şi 26063.