În perioada 22 – 26 februarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: activităţi medicale, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alimentatie publică, comerţ, agricultură, construcţii, transporturi, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: neîncheiere CIM (n.r. – contract individual de muncă) în formă scrisă; neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă/necompensarea în bani la încetarea CIM; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit; angajatorul nu a consemnat în fişele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de SSM; angajatorul nu a asigurat în spaţiul destinat pentru pacienţi un recipient (marcat şi semnalizat) pentru aruncarea EIP-lui utilizat de pacienţi; angajatorul nu a afişat la intrare şi în locuri vizibile reguli de conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori; locul de muncă special amenajat pentru colectarea deşeurilor biologice nu este semnalizat în mod corespunzător; planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru Covid-19) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; societatea nu a numit prin decizie internă lucrătorul care acordă primul ajutor; în cadrul spălătoriei auto şi vulcanizării nu au fost marcate căile de acces şi circulaţie în incintă, pentru accesul autovehiculelor; nu au fost prezentate fişele de aptitudini pentru lucrători, semnate de medicul de medicina muncii; instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă nu acoperă toate activitatile desfăşurate de unitate (nu se face referire la activitatea de spălătorie a autovehiculelor, utilizarea platformei de ridicat, utilizarea compresorului, utilizare substanţelor periculoase, utilizarea echipamentelor din cadrul vulcanizării – de exemplu maşina de dejantat etc.); unitatea nu a depus la ITM Călăraşi lista cu substanţele utilizate şi manipulate în cadrul punctului de lucru; neîndeplinirea măsurilor dispuse în procesul verbal de control anterior (exemplu: neautorizarea ISCIR pentru compresor şi platforma de ridicat); instruirea salariaţilor este efectuată în mod necorespunzător (neprezentarea tuturor fişelor de instruire, la instruirea introductiv generală lipseşte semnătura celui instruit, la instruirea la locul de muncă lipsesc cele trei semnături (a celui instruit, a celui care a efectuat instruirea şi a celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor, neconcordanţa între materialele înscrise în fişa de instruire la capitolul instruire periodică şi materialele înscrise în tematica de instruire periodică etc.); la data controlului tabloul electric era deschis, nu era dotat cu covor electroizolant, nesemnalizat corespunzător şi sub acesta se aflau depozitate diferite materiale; în magazia de produse fitosanitare există materiale care nu au nicio legătură cu produsele de uz fitosanitar; nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din import; unitatea a desemnat o persoană cu atribuţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, însă aceasta nu a fost instruită în acest sens.
Astfel, în urma controalelor, inspectorii Compartimentului Relaţii de Muncă al ITM Călăraşi au verificat 25 de angajatori, unul a fost sancţionat pentru muncă nedeclarată şi s-au aplicat amenzi în valoare de 40.000 de lei. Au fost dispuse 19 măsuri cu termene precise de rezolvare.
De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului SSM au efectuat 26 de controale, 23 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 21.000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 59 de măsuri cu termene precise de rezolvare.