ISU “Barbu Ştirbei” Călăraşi vine în sprijinul cetăţenilor cu mai multe recomandări privind activităţile de igienizare şi arderile de mirişti

Actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor cu incidență în ceea ce privește utilizarea focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, sunt următoarele:

1. O.M.A.I. nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

2. Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 121/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competență al Ministerului Agriculturii și Alimentației.

3. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

ORDIN nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

Art. 1
Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, precum şi de protecţie a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.

(1) In perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificata de primar împreuna cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnata în acest sens.

(3) Cu exceptia condiţiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioada de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.

(4) Primarii sunt obligaţi să aducă la cunostinţa populatiei perioadele în care se interzice arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Art. 5

(1) Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâsii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâsii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; Art. 6

(1) Arderea vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

(1) Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(2) Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

(3) În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenţă.

Art. 9

In zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Art. 10

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetatţa uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 121/2000

1. Măsuri speciale în perioada secerişului şi a recoltării cu combine
În perioada coacerii şi până la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacăr ă deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miriş te, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea maş inilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum ş i în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri se vor planta indicatoare de interzicere FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI FOC DESCHIS.

Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miriştilor ş i a paielor aflate pe câmp, cu excepţia situaţiilor deosebite când se vor lua măsuri de siguranţă necesară. Art. 85 din O.M.A.A. nr. 121/2000.
2. Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combine din lan
Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată.

Când recoltarea se va face cu combina din lan, paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1-2 zile, efectuându-se imediat aratul. Art. 86,88 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.
3. Alimentarea maşinilor cu carburanţi
Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se face la o distanţă de minimum 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, bucătării, păduri şi cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii şi clădiri sau cale ferată.

Punctele de alimentare carburanţi şi lubrifianţi se vor stabili cu cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor şi cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, apropierea maşinilor la punctele de alimentare făcându-se astfel, ca ţevile de e şapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte. Art. 74, 80 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

4. În vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel:
Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la

îndemână pentru înştiinţare şi alarmare.

Localizarea şi stingerea incendiului, folosindu-se după posibilităţi apă, utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie (mături din nuiele, pământ nisip etc.).

În raport de limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi se va proceda în primul rând la localizare prin crearea de zone de protecţie. Pentru crearea zonei de protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jurul locului incendiat şi se va ara şi discui la marginea exterioară a zonei în care se coseşte, o fâşie lată de cel puţin 5 m. Raza zonei de protecţie se va stabili în funcţie de viteza de propagare a incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care bate vântul va fi de minimum 20 m. Cositul se va face în direcţia opus ă vântului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate. Art. 92 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Art. 97

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Art. 99

(3) Lucrările menţionate la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii de urgenţă.

Art. 100.

(1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 99 alin. (3), se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celalalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 101.

Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) controlul după terminarea lucrării.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Plutonier adjutant. Tătăranu Ştefan-Ovidiu – Telefon: 0758236044 / 0723208850