Recent au intrat în vigoare cele mai noi modificări și completări aduse Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.
Principalele elemente de noutate promovate prin noua reglementare vizează atât situația familiilor adoptatoare cărora le-a fost prelungită valabilitatea atestatului de la doi ani la cinci ani, cât și situația copilului pentru care urmează să fie deschisă procedura de adopție.
Considerată de mulți dintre specialiști drept o cauză importantă a întârzierii momentului declarării adoptabilității unui copil, căutarea rudelor până la gradul IV a fost repusă pe baze noi, fiind simplificate situațiile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția, iar demersul căutării rudelor este realizat la momentul intrării copilului în sistemul de protecție specială.
De asemenea, a fost introdusă posibilitatea ca în situații excepționale, managerul de caz să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al copilului.
Un alt element de noutate este introducerea, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse și a persoanelor alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum șase luni, în categoria familiilor/persoanelor care au prioritate la adopție și a celor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.
Un alt pachet de măsuri vizează încurajarea familiilor adoptatoare și sprijinirea lor în acest proces, motiv pentru care au fost introduse o serie de stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta. Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap, ori care fac parte dintr-un grup de frați. De asemenea, cuantumul concediului de acomodare a fost modificat de la 3,4 ISR (adică 1.700 de lei) la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.
Necesitatea modificării și completării actualei legi care reglementează procedura s-a impus în condițiile în care atât specialiștii, cât și familiile adoptatoare au continuat să semnaleze o serie de aspecte care în opinia acestora, îngreunau procesul de adopție sau erau de natură să descurajeze inițierea acestuia de către cei interesați.
În acest sens, noile reglementări aduc modificări importante în ceea ce privește procedura de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului. Acesta va fi verificat anual în sensul constatării menținerii, sau după caz a modificării stării de sănătate, a condițiilor de locuit, a situației economice a familiei sau a criteriilor de potrivire inițială.
Această verificare va fi realizată prin cel puțin o vizită la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare.
Deși multe dintre măsurile mai sus menționate au vizat situația familiilor adoptatoare, prioritatea acordată copilului și nevoilor sale a continuat să rămână în centrul demersurilor Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, astfel încât o parte importată a noilor măsuri vizează în principal copilul și nevoia acestuia de a crește într-o familie în mod permanent.
În egală măsură, realitățile din teren dar și principiile promovate prin legislația națională și internațională în materia drepturilor copilului au confirmat nevoia identificării unor soluții prin care fraților să le fie oferită posibilitatea de a crește împreună, indiferent dacă aceștia intrat în același moment, sau în momente diferite, în sistemul de protecție specială.
În acest sens, au fost introduse prevederi noi, care să asigure atât o prioritizare obiectivă a posibilității adopției fraților, cât și o transparentizare a demersurilor pe care autoritățile locale le depun în vederea sprijinirii familiilor care doresc acest lucru.
Toate aceste măsuri au avut în vedere clarificarea și eficientizarea procesului de adopție, astfel încât acesta să devină mai flexibil și să evite șederea nejustificată în sistem a copiilor pentru care s-a decis deschiderea procedurii de adopție și pentru care poate fi identificată o familie adoptatoare.