În perioada februarie – martie 2018, se va desfăşura Concursul Interdisciplinar de Fizică – Geografie „Ştefan Hepiteş”, unde pot participa şi liceenii călărăşeni. Competiţia va fi organizată pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, de la toate formele de învăţământ preuniversitar din învăţământul de stat, particular şi confesional. Concursul va avea loc pe două secţiuni: una pentru elevii de la filiera teoretică şi alta pentru elevii de la filiera tehnologică.

Concursul Interdisciplinar de Fizică – Geografie „Ştefan Hepiteş” este parte integrantă a proiectului educaţional „Fenomene Atmosferice şi Evoluţia Vremii pe Glob”, iniţiat de Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Bucureşti, în colaborare cu Societatea Meteorologică Română şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Obiectivele competiţiei

Concursul Interdisciplinar de Fizică – Geografie „Ştefan Hepiteş” este realizat în parteneriat cu Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Acesta este o competiţie organizată anual şi are următoarele obiective: formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevi, în general şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la fenomenele asociate vremii severe şi comportamentului în cazul dezastrelor naturale. Concursul promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală. Participarea la Concursul Interdisciplinar Fizică – Geografie „Ştefan Hepiteş” este individuală, iar proba de evaluare este teoretică cu durata de două ore pentru toate etapele: municipiu/judeţeană şi naţională. Participarea la competiţie se face la clasa la care elevul este înscris în anul de desfăşurare a acestuia.

Concursul se desfăşoară în două etape

Concursul se desfășoară în două etape: etapa pe municipiu/judeţeană – prima zi de sâmbătă a vacanţei intersemestriale şi etapa naţională – în ziua Simpozionului „Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob”. În fiecare an calendarul şi locul desfăşurării etapelor sunt stabilite de către instituţiile partenere şi publicate pe site-ul www.simpozionmeteo.freewb.ro. Proba scrisă pentru toate clasele este constituită din 18 subiecte de tip grilă (nouă de fizică şi nouă de geografie), fiecare subiect fiind notat cu 0,5 puncte. Punctajul maxim al lucrării este de zece puncte, din oficiu se acordă un punct. Preselecţia elevilor pentru etapa judeţeană/pe municipiu se va face la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. La concurs nu pot fi înscrişi mai mult de cinci elevi de profesor de la acelaşi an de studiu. Pentru etapa naţională se vor califica primele zece punctaje pentru fiecare clasă şi fiecare filieră. Fiecare comisie are obligaţia de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de cel mult cinci zile de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista completă cu elevii calificaţi pentru următoarea etapă a competiției. La etapele judeţeană/ municipală şi naţională nu pot fi membri ai comisiilor de organizare şi evaluare cadrele didactice care au în competiție rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. La toate etapele concursului, cadrele didactice care au elevi în concurs la clasă, nu pot fi propunători de subiecte şi nu pot intra în contact cu subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice. La toate etapele concursului, membrii comisiilor vor da o declaraţie scrisă prin care să îşi asume respectarea condiţiilor menţionate. La testele grilă nu se depun contestaţii. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Premierea elevilor se realizează în conformitate cu prevederile OMECTS 3035. Premiile se vor acorda în ordine descrescătoare a punctajului în limita a 25% din totalul elevilor participanţi. Elevii care vor încerca să fraudeze şi vor fi identificaţi vor fi eliminaţi din concurs, conform principiilor eticii. Mai multe detalii despre acest concurs pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro, în cadrul secţiunii „Ultimele postări”.