Liceul Danubius Călăraşi beneficiază de granturi în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE (Romania Secondary Education Project). Astfel, instituţia de învăţământ va derula proiectul „Reușita mă motivează”, finanţat prin granturi pe o perioadă de patru ani.

Proiectul Privind Învăţământul Secundar-ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Obiectivele specifice ale proiectului implementat de către Liceul Danubius Călăraşi sunt următoarele: aplicarea unor strategii didactice diverse pentru o educație de tip pregătire remedială în vederea creșterii cu min 8 % a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, în perioada de implementare a proiectului; implicarea și valorizarea experiențelor a minimum 300 de elevi în activități formale și nonformale pentru diminuarea cu min 20% a absențelor nemotivate/elev, în perioada de implementare a proiectului; adaptarea ofertei curriculare școlare și  extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea unui program de consiliere și orientare școlară bazat pe tehnici de dezvoltare personală pentru îmbunătățirea cu min 10%  a progresului școlar, în perioada de implementare a proiectului; realizarea, până la finele proiectului, a unui centru de dezvoltare personală în care să se poată desfășura, în condiții optime, activitățile de consiliere și orientare școlară. Pe durata de implementare a programului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități: activităţi pedagogice şi de sprijin (consultanţă, îndrumare şi coaching pentru elevi, ore remediale, consiliere, testări la matematică), activităţi extracurriculare (întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, vizite la întreprinderi, turul României), activitate de reamenajare şi dotare (transformarea sălii P5 într-un amfiteatru dedicat activităţilor de consiliere, coaching, leadership şi dezvoltare personale).

Detalii despre derularea proiectului ROSE, la nivel național

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele: activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe); activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe). Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).