Persoanele cu venituri mai mici de 615 lei pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Astfel, conform prevederilor legale în vigoare beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române, care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale căror venituri sunt situate sub suma de 615 lei pe lună. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora. Pot beneficia de ajutoare persoanele care folosesc ca modalitate de încălzire: energie termică din sistemul centralizat; gaze naturale; energie electrică; lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Actele necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare; documente de identitate titular şi membrii; acte doveditoare privind componenţa familiei (copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani; copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani; copie certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul; declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt – dacă este cazul; certificat de deces – dacă este cazul; copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii  dacă este cazul).

Actele doveditoare privind locuinţa

Documentele doveditoare privind locuinţa sunt următoarele: contract de vânzare – cumpărare; contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie; contract de închiriere; contract comodat; certificat de moştenitor/act succesiune; împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani; titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii; adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul radet; adresa de e-mail a asociaţiei (potrivit art. 19 (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011: „În termenul prevăzut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic”, să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronică (e-mail), cât şi cea poştală. Pentru persoanele membre în cererea/declaraţie pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi, sunt necesare următoarele documente: adeverinţă/negaţie din localitatea de domiciliu că nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

 Actele doveditoare privind veniturile

Documentele doveditoare privind veniturile sunt următoarele: adeverinţă de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc; copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Călărași din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul; copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului; copii talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; declaraţie pe propria răspundere a titularilor/membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul).

Alte documente doveditoare sunt: factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz. Persoanele care deţin autoturisme copie carte autoturism/talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului). Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, contract de debranşare energie termică/gaze naturale sau adeverinţă eliberată de către administraţia blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinţei se face cu energie electrică.

 Dosarele se depun la primării

Preluarea dosarelor se va face de către primăriile de domiciliu și nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele menţionate anterior. Se vor procesa electronic toate dosarele. Cele eligibile vor primi dispoziţii de acordare, iar cele neeligibile dispoziţii de neacordare. Aprobarea ajutorului  în urma procesării se va stabili procentul ori suma fixă, conform legii, de care beneficiază persoana singură ori familia. Transmiterea dispoziţiilor prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituţia noastră va pune în plată beneficiarii pe baza dispozitiei de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după urmatoarele reguli: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective.