Primăria Municipiului Călărași primeşte cererile pentru ajutoarele de încălzire

Primăria Municipiului Călărași a început să primească cererile pentru acordarea ajutoarelor sociale pentru încălzirea locuinței în sezonul noiembrie 2015 – martie 2016. Formularele de cerere se găsesc la ghișeele de primire a dosarelor din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Conform legislaţiei în vigoare, ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Persoanele cu venit mai mic de 615 lei pot beneficia de sprijinul financiar

 Pot beneficia de ajutorul financiar familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru sunt mai mici de 615 lei. Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri sprijinul financiar lunar este de 58 de lei. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței poate fi: proprietarul locuinței; persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauză de întreținere; titularul contractului de închiriere; alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani. Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au obligaţia să anunțe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componența familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunță prin depunerea unei noi cereri și declarații însoţite de actele care atestă modificarea, în termen de cinci zile de la producerea acestora. Pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, primarii au obligația de a efectua, lunar, la solicitarea agențiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în cererea beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Anchetele sociale pot fi efectuate și la sesizarea unor terți. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii, nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei. La nivelul municipiului Călăraşi, în sezonul rece noiembrie 2014 – martie 2015, au fost în medie 1.106 beneficiari de ajutoare pentru încălzirea cu gaze naturale (158.894 lei/lunar); în medie 47 beneficiari de ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică (7.848 lei/lunar); în medie 122 de beneficiari de ajutoare pentru încălzirea cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (23.082 lei/5 luni). Beneficiarii Legii nr. 416/2001 au primit suma totală pe sezon rece de 50.112 lei/5 luni, pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

ajutoare