Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a publicat calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în anul şcolar 2018 – 2019. Potrivit acestuia, până la data de 31 mai 2019, sunt efectuate inspecțiile de specialitate. În perioada 3 – 14 iunie 2019 se vor completa dosarele și se vor valida datele de înscriere existente în aplicația electronică. Pe 24 iulie, candidaţii vor susţine proba scrisă a examenului. În data de 31 iulie 2019 se vor afişa rezultatele. În intervalul 31 iulie – 1 august se vor depune şi înregistra contestaţiile. În data de 5 august 2019 se vor afişa rezultatele finale.

Conform metodologiei, definitivarea în învăţământ poate fi obţinută, în baza specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master pe care candidatul le deţine, la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Inspecţiile de specialitate se susţin în perioada prevăzută în calendar, în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare.

Inspecţiile de specialitate se efectuează la patru activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris. În situaţia în care candidatul este încadrat conform specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, respectiv este încadrat suplinitor calificat, inspecţiile la clasă se efectuează la disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.

Proba scrisă se susţine după finalizarea cursurilor în anul şcolar curent, la data prevăzută în calendar, în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea în aceeaşi clădire a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen.

Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare elaborează trei variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi de preluare a subiectelor şi baremelor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se comunică inspectoratelor şcolare. Modelele/Modelele-cadru de subiecte şi bareme elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare sunt accesibile candidaţilor pe site-ul www.definitivat.edu.ro.

Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10:00, durata de redactare a lucrării fiind de patru ore. Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 08:00 – 08:45, pe baza actului de identitate valabil- carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate-ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. Candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ pot obşine mai multe informaţii de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărăraşi, www.isj-cl.ro, secţiunea Definitivat.