Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa ordinară de joi, 26 iulie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea/ respingerea solicitării RER Ecologic Service București REBU S.A. pentru amânarea plății redevenței datorate conform Contractelor de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor, în zona 1 Lehliu Gară și în zona 3 Călărași. Astfel, plata redevenţei datorate de REBU a fost amânată cu două luni. Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi.

 

Serviciul de gestiune a activităților de colectare și transport al deșeurilor pentru zona 1 Lehliu Gară, județul Călărași a fost delegat, în conformitate cu prevederile legale, Societății RER Ecologic Service București REBU S.A., iar pentru zona 3 Călărași, județul Călărași, aceleiași societăți. Prin adresele 8268/28.03.2018 și 12607/22.05.2018, societatea mai sus menționată a solicitat amânarea plății redevenței datorată Consiliului Județean Călărași, pentru o serie de motive enunțate în continuare. Conform contractelor de delegare, art. 30 – Redevență și taxă de administrare, operatorul trebuie să plătească proprietarului infrastructurii o redevență care se calculează ca o sumă anuală necesară înlocuirii activelor achiziționate prin proiectul implementat prin fonduri nerambursabile, prin care s-a dezvoltat infrastructura pusă la dispoziția operatorului, la expirarea duratei de viață normală a acestora. Conform prevederilor art. 20, alin. (2), redevența trebuie plătită semestrial și se indexează anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. În caz de neplată la termen, delegatul trebuie să plătească penalități de întârziere în cuantum de 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. La art. 30, alin. (4), se stipulează că neplata redevenței în termen de 30 de zile de la data scadenței conferă delegatarului dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești.