Consilierii locali ai municipiului Călăraşi se vor întruni astăzi, 26 aprilie, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află şi Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Cãlãraºi pentru anul 2018. În urma rectificãrilor bugetelor de venituri ºi cheltuielile instituþiilor subordonate ºi ale Direcþiei Tehnice, s-a propus rectificarea bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli pe anul 2018, în vederea asigurãrii sumelor necesare demarãrii procedurilor de achiziþii, pentru plata utilitãþilor atât la instituþiile ºcolare, cât ºi la celelalte subordonate, în aºa fel încât sã nu fie periclitatã activitatea Primãriei Cãlãraºi.

La capitolul „Învãþãmânt”, prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea ºi completarea unor acte normative, precum ºi pentru aprobarea unor mãsuri fiscal-bugetare, se stipuleazã faptul cã „sumele datorate bugetului de stat de cãtre unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat potrivit prevederilor art. 78 alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se asigurã de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaþiei Naþionale”. Astfel, sumele alocate în buget pentru instituþiile de învãþãmânt ºi neconsumate pânã la publicarea ordonanþei, se redistribuie pentru cheltuielile de funcþionare ale acestora.

Prin Sentinþa Civilã nr. 550/14.06.2017, au fost câºtigate drepturile copiilor cu CES (n.r. – cerinþe educaþionale speciale)  pe care primãria trebuie sã le plãteascã pentru perioada ianuarie 2014 – 7 septembrie 2015, diferenþa pânã la zi revenindu-i Consiliului Judeþean Cãlãraºi. Acestea se ridicã la suma de aproximativ 43 de mii de lei, care se va distribui de la Gimnaziul „Carol I” Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

La Capitolul „Culturã, recreere, religie ºi sport” pentru Serviciul Public Pavaje ºi Spaþii Verzi se rectificã bugetul la bunuri ºi servicii prin adãugarea sumei de 130 de mii de lei pentru funcþionarea toaletelor ecologice.

La propunerea Direcþiei Tehnice se adaugã suma de 75 de mii de lei pentru achiziþionarea unor pergole ºi jardiniere în Parcul Central, iar la propunerea Direcþiei Dezoltare – Programe, se modificã, dar nesemnificativ, sumele repartizate anumitor evenimente.

La Capitolul „Locuinþe, dezvoltare publicã” se suplimenteazã bugetul la bunuri ºi servicii (Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ) pentru plata utilitãþilor, cu suma de 350 de mii de lei, sumã consideratã ca fiind suficientã pânã la sfârºitul anului.

Prin referatele Direcþiei Urbanism din cadrul primãriei, se propune alocarea sumei de 300 de mii de lei pentru lucrãrile de demolare a Pieþei Centrale. Astfel, 130 de mii de lei pentru studiul de fezabilitate al proiectului „Lucrãri de amenajare Piaþa Unirii (Centralã)”, precum ºi alte obiective.

Direcþia Tehnicã propune suplimentarea cu 25 de mii de lei a poziþiei bugetare „Documentaþie + execuþie înfiinþare creºã în municipiul Cãlãraºi” ºi alte obiective.

La Capitolul „Protecþia mediului”‚ la propunerea Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fãrã Stãpân, suma de 30 de mii de lei de la cheltuieli de capital se redistribuie cheltuielilor cu bunuri ºi servicii.

Serviciul Gospodãrie Comunalã din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi propune suma de 50 de mii de lei pentru achiziþionarea ºi montarea coºurilor de gunoi din material plastic ºi suma de 50 de mii de lei pentru achizþionarea coºurilor de gunoi din lemn. În vederea asigurãrii fondurilor necesare plãþii serviciilor de salubrizare ºi deszãpezire în acest an bugetar, se propune diminuarea trimestrului II ºi suplimentarea trimestrului I cu suma 1.500 de mii de lei.

La Capitolul „Transporturi”, în vederea asigurãrii sumei necesare plãþii subvenþiei pentru transportul public, se diminueazã trimestrul III cu suma de 250 de mii de lei ºi se majoreazã corespunzãtor creditele trimestrului II 2018.