În vederea completării deficitului de personal existent, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi a demarat procedura pentru ocuparea a 17 posturi de polițiști și patru de personal contractual, majoritatea de specialiști.

Înscrierea la concurs se face pe specialitate, întrucât, pentru toate specialităţile şi liniile de muncă, concursurile vor avea loc în aceeaşi zi. Li se recomandă candidaţilor să se înscrie la un singur concurs, neavând posibilitatea fizică de participare la mai multe, probele fiind programate în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pentru toate posturile scoase la concurs.

Candidatul se va înscrie la concurs personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, respectiv municipiul Călăraşi, bulevardul Republicii, nr. 44, județul Călărași, pe bază de cerere de înscriere şi dosar de recrutare în volum complet (cu excepţia fişei medicale), până la data de 19 ianuarie 2018.

Dosarele de recrutare vor cuprinde următoarele documente:

cererea de înscriere şi CV; documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original; actul de identitate; carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar; certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia redactată olograf şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; acord accesare date; o fotografie color 9 x 12 centimetri; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; un dosar plic.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele în original care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidaților, originalul acestora fiindu-le restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele arătate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele anterior menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

După termenul limită de înscriere, respectiv data de 19 ianuarie 2018, ora 15:00, nu se vor mai efectua înscrieri.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Mai multe detalii referitoare la condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://cl.www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs sau la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.