În contextul actual privind epidemia de coronavirus pe teritoriul României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, în perioada 1 martie – 31 august 2021,
pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, centrele județene ale APIA și al Municipiului București vor proceda la primirea declarațiilor
de vizare/a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier. Doar în cazuri excepționale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic pentru a le depune
la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de Covid-19.
Vizarea electronică presupune ca funcționarii APIA să contacteze telefonic rentierii care au domiciliul în județul corespunzător fiecărui centru al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Documentele pe care rentierii agricoli trebuie să le prezinte la depunerea declaraţiilor de vizare (copie carte de identitate/buletin de identitate/paşaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiză medicală grad I sau II, decizia pentru limită de vârstă (dacă e cazul), dovadă cont bancar activ, procura notarială, ş.a.m.d.) vor fi puse la dispoziția APIA de către rentier/împuternicit/mandatar/curator prin mijloace electronice, poștă/curier.
Funcționarul de la nivelul Centrului Județean/al Municipiului București certifică conformitatea datelor din documentele transmise către rentier împuternicit/mandatar/curator prin mijloace electronice, poștă/curier cu datele din copiile existente la dosarul din centrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, menționând pe Anexă modalitatea de primire a documentelor/ informațiilor.
Cererile de reanalizare ale dosarelor de rentă viageră agricolă, cererile moștenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispoziția centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, completând formatul tip conform Anexelor la prezentul comunicat, sau printr-o cerere scrisă care va conține informațiile din formatul tip.
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a
României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art. 8 din Legea 247/2005 Titlu XI,
și a depunerii/transmiterii la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15 octombrie 2021, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de
moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă”); copie carte de identitate/paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori
privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moștenitorului.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la trei ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.