Zilele trecute a fost modificat și completat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1. Astfel, principalele modificări prevăd: admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin Hotărâre de Guvern, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, posibilitatea încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă și UAT-ul Municipiu (Modelul H), fără ca administrația bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului, precum și actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate. În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenţiei: demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural; realizarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști şi crearea trotuarelor; amenajarea spațiilor verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantarea arborilor și arbuștilor); crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.); achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene; instalare Wi-Fi în spațiile publice; instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc); modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita de maximum 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 şi 16, din bugetul proiectului din bugetul proiectului; înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; realizarea sistemului de irigații şi a sistemului de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

În înțelesul prezentului Ghid prin spațiu verde se înțelege suprafaţa de teren, aflată în proprietatea publică sau privată a autorităţii locale, neocupată de construcţii autorizate, destinată plantării şi creşterii vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban, contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al localităţii.

În cadrul priorităţii de investiţii 4.2 se vor crea următoarele tipuri de spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri (prevăzute în art. 3 alin. a din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare).

Suprafața de teren pe care se realizează proiectul nu va fi  mai mică de 1000 de metri pătraţi. Se pot depune cereri de finanțare care să conțină mai multe locații/terenuri cu condiția ca fiecare dintre acestea să nu aibă o suprafață mai mică de 1000 de metri pătraţi și respectiv fiecare să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea 3 a prezentului Ghid. Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe website-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională destinat implementării POR în Sud Muntenia -https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/551/ghid-4-2-din-20-06-2018.rar, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.