În data de 23 august 2019, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale / Sisteme fotovoltaice, apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Această axă prioritară va finanţa investiţii în creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice deţinute şi ocupate atât de autorităţile locale, cât şi de autorităţile centrale, a clădirilor rezidenţiale, a sistemelor de iluminat public, precum şi investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în mediul urban, bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă. În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, România are obligaţia de a renova anual 3% din suprafeţele deţinute sau ocupate de autorităţile centrale. În cea mai mare parte, clădirile deţinute de autorităţile publice centrale sunt localizate în Regiunea Bucureşti-Ilfov, regiune inclusă în categoria regiunilor mai dezvoltate. În acest context, investiţiile promovate prin această axă prioritară vor contribui la îndeplinirea ţintei anuale de renovare a României ce derivă din îndeplinirea obligaţiilor naţionale ale Directivei Uniunii Europene privind eficienţa energetică.

Ordinul de ministru și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.