În data de 21 noiembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), a modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, aferent Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Priorității de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”.

 

Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

 

Selectarea priorităţiilor de investiţii reunite în cadrul acestei axe prioritare are la bază pe provocările-cheie identificate la nivelul polilor de creştere şi a altor municipii reşedinţă de judeţ: emisiile de gaze cu efect de seră şi calitatea aerului reprezintă probleme în toate marile municipii din România.

Ponderea transportului public urban este în continuă scădere la nivelul oraşelor, concomitent cu creşterea intensivă a numărului de autovehicule personale cu efecte asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterii congestiei traficului şi consumuri energetice mari; lipsa unor intervenţii coordonate şi reducerea capacităţii investiţionale a autorităţilor locale a condus la apariţia unor terenuri abandonate, degradate sau neutilizate la nivelul oraşelor care se repercutează asupra calităţii vieţii populaţiei şi atragerii investiţiilor private; disponibilitatea şi calitatea forţei de muncă sunt factori critici pentru dezvoltarea şi creşterea economică a oraşelor.

Este necesară astfel asigurarea alinierii calificărilor educaţionale cu nevoile pieţei forţei de muncă şi oferirea de învăţare pe tot parcursul vieţii, precum şi facilitarea reîntoarcerii părinţilor pe piaţa activă a muncii prin sprijinirea calităţii şi accesului la serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară şi preşcolară; incluziunea socială şi combaterea sărăciei, în special pentru populaţia de etnie roma, reprezintă provocări importante pentru oraşele mari.

Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru a răspunde nevoilor comunităţilor defavorizate şi pentru combaterea excluziunii, ca parte a unei strategii mai ample de dezvoltare urbană. Sprijinul în această axă prioritară va fi condiţionat de existenţa unor strategii integrate de dezvoltare urbană elaborate la nivelul oraşului şi zonei funcţionale înconjurătoare, după caz.

Investiţiile propuse pentru finanţare în cadrul acestei axe prioritare nu acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel local, fiind subsumate OT 4, 6, 9 şi 10. Cu toate acestea, se încurajează elaborarea unor strategii de dezvoltare urbană cu adevărat multidimensionale, care să integreze toate aspectele relevante de dezvoltare urbană, în funcţie de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local. Aceasta se va realiza prin mecanismul de prioritizare a proiectelor incluse în strategiile integrate de dezvoltare urbană şi care vor fi finanţate cu prioritate în celelate axe prioritare ale POR, precum şi alte programe operaţionale.

Ordinul de ministru, sinteza modificărilor, precum și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul www.inforegio.ro.