Consilierii judeţeni s-au întrunit, în data de 31 iulie a.c., în şedinţă ordinară pentru aprobarea Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui, precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, intrată în vigoare la 1 iulie, are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al consiliilor județene şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean. După consultare s-a ajuns la acordul potrivit căruia nivelul salariilor existente să se majoreze cu respectarea ierarhizării funcţiilor, atât la funcţiile publice cât şi la personalul contractual. La serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean, s-a propus o majorare a salariului aflat în plată la nivelul lunii iunie 2017, însă s-a ţinut cont de faptul că această majorare nu poate conduce la un nivel similar cu cel al salariilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. Astfel, s-a propus ca salariile serviciilor publice subordonate să fie cu 10% mai mici decât ale salariilor corespondente ale angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. Nivelul veniturilor salariale sunt stabilite fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean. Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2017, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată este 1.450 de lei, rezultând nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean în cuantum de 11.600 de lei. Pentru funcțiile de conducere sunt stabilite salarii de bază pe două grade, gradul I şi gradul II şi este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim şi se stabilesc de către conducătorul instituției, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pe grade şi trepte profesionale, calculate la gradația de vechime la nivel minim. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din lege. Această stabilire a salariilor de bază elimină orice formă de discriminare și instituie un tratament egal pentru personalul care desfășoară aceeași activitate si are aceeași vechime în muncă şi în funcție, asigură salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală, recunoaște si recompensează performanțele profesionale obținute, respectă ierarhizarea funcțiilor.