Termenul pentru completarea dosarelor depuse pentru obţinerea unei locuinţe ANL s-a prelungit până la data de 10 iulie 2017. Iniţial, reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi au dat ca termen limită data de 12 iunie 2017, însă au revenit asupra deciziei şi au prelungit perioada.

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a Hotărârii de Consiliul Local nr. 56 din 26.04.2017 privind aprobarea “criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Călărași”, solicitanţilor le este adus la cunoștință faptul că termenul până la care sunt obligați de a completa/actualiza dosarele de locuință construite pentru tineri în regim de închiriere prin Programul ANL se prelungește până la data de 10 iulie 2017. Solicitanții care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi înscriși în categoria dosarelor incomplete.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet a primăriei (http://primariacalarasi.ro).

Conform noilor criterii, titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 Criterii pentru obţinerea unei locuinţe tip ANL

De asemenea, titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Călărași.

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.