Până la data de 23 ianuarie 2020 se pot depune dosarele în cadrul programului „Permis pentru viitor”. Acesta este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate. Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au fost născuți între 1 ianuarie 1996 și 1 septembrie 2003 inclusiv.

Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei C/CE este de 21 de ani.

Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 24 de ani.

Perioada de depunere a solicitărilor este 26 noiembrie 2020 – 23 ianuarie 2021.

Domeniul sponsorizării: cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie, și acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor aferente obținerii certificatului de competență profesională (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.

Volumul total al sponsorizărilor este în valoare de 75.000 de lei.

Fundația Pentru Comunitate, în colaborare cu MOL România anunţă programul „Permis pentru viitor”, ediția a șasea, 2020, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1996 și 2003 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care: sunt la începutul carierei profesionale și/sau doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere; au un loc de muncă/se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie; din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

 

Modalitatea acordării sponsorizării

 

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 de lei pentru: acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie; acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

Anunțul programului și formularele de înscriere se găsesc pe site-urile: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

 

Documentația de participare

 

Solicitarea se depune: online, pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, prin crearea unui cont personal (în acest caz toate anexele se încarcă online), sau pe hârtie (în acest caz dosarul complet se trimite prin poștă).

Solicitarea trebuie să cuprindă: formularul de înscriere completat; scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere; anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată; în cazul minorilor: declaraţia părintelui/reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii; în cazul majorilor declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii și recomandă solicitantul pentru program; ofertă de preţ valabilă din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire; un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie după diplomă, adeverință de la școală etc.).

Constituie avantaj anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă.

Constituie avantaj anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

 

Observații

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi considerate neeligibile. Doar dosarele complete, trimise în termen, vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare a dosarului. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

 

Termene limită

 

Înscrierea la școala de șoferi se face în termen de o lună de la semnarea contractului.

Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi (solicitantul este pregătit să se înscrie la examinarea în cadrul poliției) se face până la data de 31 octombrie 2021.

Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date: numele solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail; în cazul minorilor numele părintelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa: Fundația Pentru Comunitate, 400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 390. Pe plic se menţionează: Permis pentru viitor

Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 23 ianuarie 2021. Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2021, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2021.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752/018.760 (în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 17:00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.