Profesorii din judeţul Călăraşi care îşi doresc să devină directori sau directori adjuncţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii, potrivit legii. În acest sens, Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Pentru acest proiect încă se pot trimite sugestii pe adresa de e-mail adrian.barbulescu@edu.gov.ro, până în data de 11 mai inclusiv.

Ce presupune proiectul lansat în consultare publică

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din instituţiile de învăţământ de stat şi particular, precum şi din Palatul Naţional al Copiilor, pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenţă/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional; sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii patru ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşuraăii concursului sau în anul 2 şcolar în curs, în care a funcţionat efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securitatii”; au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere se va depune la instituţia care organizează concursul, registratura inspectoratului şcolar/secretariatul unităţii de învăţământ particular şi/sau se încarcă electronic pe platforma informatică dedicată. Acesta trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente: cerere de înscriere completată electronic şi semnată de candidat; cartea de identitate; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul; actele de studii: diplomă de absolvire în situaţia candidaţilor absolvenţi ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diploma de licenţă/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplomă; documentul care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul preuniversitar; certificatul ultimului grad didactic obţinut sau diploma de doctor/adeverinţa care atestă obţinerea titlului de doctor, după caz; adeverinţa care atestă obţinerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii patru ani şcolari anteriori anului şcolar în care se desfăşoară concursul, lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de perioada în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea, corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în perioada respectivă; adeverinţa care atestă că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului sau în anul şcolar în curs, lucrat efectiv la catedră în funcţii didactice sau în functii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de perioada în care şi-a desfăşurat activitatea; cazier judiciar; certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, conform Ordinului comun al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al ministrului Sănătăţii nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar; declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrator al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”; declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 3 alin. (12), art. 4 sau 5; curriculum vitae Europass; scrisoarea/scrisorile de intenţie în care candidatul prezintă cum apreciază că raspunde criteriilor de competenţă, expertiză, profil personal şi atribuţiilor funcţiei de director/director adjunct la unitatea/unităţile de 5 învăţământ pentru care candidează; oferta managerială/ofertele manageriale pentru unitatea/unităţile de învăţământ pentru care candidează în plic sigilat; declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs; opisul dosarului, în două exemplare, în care este consemnat numărul total de pagini.

Organizarea şi desfăşurarea concursului

Inspectoratul şcolar trebuie să publice în presa locală şi centrală, precum şi pe propriul site, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară prima probă de concurs, funcţiile de director şi de director adjunct vacante pentru concurs din şcoli. Totodată, are obligaţia de a anunţa organizarea concursului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară prima probă de concurs. Desfăşurarea probelor de concurs la care participă candidaţii se înregistrează audio-video. Fişierele rezultate se înregistrează pe suport DVD şi se arhivează alături de celelalte documente de concurs. În cazul în care o persoană doreşte să candideze atât pentru funcţia de director, cât şi pentru funcţia de director adjunct la aceeaşi unitate de învăţământ, respectiv pentru funcţia de director sau de director adjunct la mai multe unităţi de învăţământ, aceasta trebuie să depună cereri, scrisori de intenţie şi oferte manageriale distinct pentru fiecare funcţie, respectiv pentru fiecare unitate de învăţământ pentru care candidează. Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant consta in urmatoarele probe: proba scrisă, care constă în rezolvarea, în maximum 60 de minute, a unui test-grilă cu itemi elaboraţi de Ministerul Educaţiei, în cadrul căreia se evaluează în proporţie de 50% elemente de legislaţie şcolară şi în proporţie de 50% competenţe manageriale ale candidaţilor; analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezenţa candidatului, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae; interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale, precum şi răspunsurile la întrebările privind legislaţia şcolară, cu o durată de maximum 30 de minute. Oferta managerială a candidatului trebuie să conţină o analiză a proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ existent, însoţit de un plan operaţional pentru o durată de un an, iar în situaţia în care la nivelul şcolii nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituţională sau acesta a expirat, o propunere de proiect de dezvoltare instituţionala a instituţiei de învăţământ, însoţit de un plan operaţional pentru o durată de un an. Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Astfel ca sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au obţinut un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă, iar din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte. Nu se admit diferenţe de punctaj între membrii comisiei la evaluarea probei scrise şi a curriculumului vitae. La proba de interviu nu se admit diferenţe mai mari de un punct între membrii comisiei. Punctajul obţinut de fiecare candidat se afişează în aceeaşi zi, după finalizarea probei. Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total în cazul egalităţii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ particular autorizate/acreditate se organizează de către consiliul de administraţie al fiecarei şcoli. Este posibil ca pe 28 iulie să aibă loc proba scrisă, iar cea practică, până în data de 10 august.